Показват се публикациите с етикет SYNTAX. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет SYNTAX. Показване на всички публикации

Просто изречение в английски език (English Simple Sentence)

I. Простите изречения в английски език биват
-    кратки и
-    разширени.

Кратките изречения се състоят само от главни части на изречението: (1) подлог и (2) сказуемо.
The car  (1) stopped (2). — Колата спря.
The sun  (1) is shining  (2). — Слънцето свети.

Разказно изречение в английски език (English Narrative sentence)

I. В английски език няма падежни окончания
В английски език практически няма падежни окончания и функцията на думата и нейните отношения с другите думи се определят от нейното място в изречението. Подлога няма никакви отличителни признаци, освен мястото си в изречението - пред сказуемото. А думата след глагола приема функциите на пряко допълнение.

Обратен словоред (Reverse word order) в английското разказно изречение

I. Обратен словоред или инверсия.
Обратен словоред в английски език или инверсия е такъв ред на думите, при който сказуемото или част от него стои пред подлога. Пълна инверсия се наблюдава рядко, например във въпросителните изречения със сказуемо изразено с глагола "to be" (am/is/are).

Английския синтаксис (English Syntax)

I. Синтаксисът е дял от граматиката на езика.
Синтаксисът (Syntax  ['sintæks], от латински syntaxis или направо от гръцки σύνταξις - съставяне, ред, строеж) е единия от двата основни дяла на граматиката. Другият е морфологията. Има две основни направления в английския синтаксис:

Правила за пунктуация в английски език (English Punctuation rules)

Какво е пунктуация?
Пунктуация (от ср.-век. лат. punctuatio — от лат. punctus или punctum — точка) — са определен набор от правила за поставяне на препинателни знаци, разделящи думите на удобни за възприемане групи, които внасят ред в тези групи и помагат правилно да се възприема смисъла им.

Въпросителен знак - в английски език (Question mark in English Punctuation)

Кога се използва въпросителен знак?
Въпросителен знак (Question mark in English Punctuation)  в английската пунктуация се поставя в края на въпросителни изречения, за да се изрази запитване. Т.е. че говорещия търси информация.

Словосъчетаване в английски език (Linking words)

Умението за словосъчетаване на думи в английски език ще Ви помогне да свързвате различини свои мисли и идеи в изречения, така че хората да Ви разбират и следват.

Апостроф в английски език (English Apostrophe)

Апострофа е различен от кавичките.
Апострофа (’  или  ', идва от гръцки - apóstrophos) е пунктуационен знак (Punctuation mark), а понякога се явява и като знак по произнасянето (Diacritic mark). Апострофа, като знак, е различен от кавичките или от знака «прим», използван в математиката, макар че може да прилича на тях. В английски език той обслужва две основни цели:

Използване на точка в английски език (full stop / period)

Точка като препинателен знак.
Като пунктуационен знак в английски език точката (full stop - в British English) или (period - в American English), наричана понякога и point или dot, обикновено се поставя в края на разказните изречения, за да изрази логична и завършена мисъл. В разговорната реч се изразява с дълга пауза. Счита се, че точката е най-лесния за заучаване пунктуационен знак. Образно казано, използваме точката като нож, с който да «отрежем» изречението на необходимата му дължина.

Възклицателен знак в английски език (English Exclamation mark)

Удивителен знак.
Удивителния знак (exclamation mark, или exclamation point, или bang, или shriek, - !) в английски език е пунктуационен знак, който се използва обикновено след възклицание или заповед, за да изрази силно чувство, като

Точка и запетая в английската пунктуация (Semicolon in English Punctuation)

Два основни случая за употреба на точка и запетая.
Точка и запетая (Semicolon in English Punctuation) е сравнително лесна част от пунктуацията в английски език, доста по-лесна от запетаята, защото се подчинява на ясни правила. Ако добре научите двете основни правила по-долу, Вие рядко ще грешите. Има два основни случая на употреба на точка и запетая, които лесно могат да се разпознаят. Може да я използвате за свързване на две самостоятелни прости изречения в едно сложно и в този случай се нарича супер запетая (super-comma).

Ползване на двоеточие в английски език (English Colon)

Английското двоеточие.
Двоеточието (colon - :) в английски език е пунктуационен знак, състоящ се от две точки с еднаква големина, разположени една над друга на една и съща вертикална линия. «Двуеточие» е грешно изписване на думата «двоеточие». Като правило, двоеточието информира читателя, че следва някакво изброяване, обяснение или препоръка, във връзка с казаното до момента.

Използване на тире в английски език (A Dash)

Тире като пунктуационен знак.
Тирето в английски език е пунктуационен знак (punctuation mark), който донякъде прилича на друг подобен знак - чертичка (a hyphen), но тирето е по-дълго и има по-различна употреба. Най-често използваните варианти за тире са:

Използване на кавички в английски език (Quotation marks)

Използване на кавички.
Кавички в английски език (Quotation marks или Inverted commas или Quotes или Speech marks) са пунктуационен знак (punctuation mark) и се използват по двойки за обозначаване на начало и край на пряка реч и цитати.

Видове английски изречения

В английски език има четири вида изречения:
- разказвателно
- въпросително
- повелително (заповедно)
- възклицателно

Общ въпрос в английски език (General questions или A common question in English)

В английски език се използват следните видове въпроси:
Общи (General questions)
Специални
Алтернативни
Разделителни
Въпроси към подлога.

Специален въпрос в английски език (Special questions)

Специален въпрос с въпросителна дума.
Специален въпрос в английски език (Special questions) е този въпрос, който се отнася към отделни части на изречението и започва с въпросителна дума. Задава се с цел да се получи някаква нова информация. Нарича се още Wh-въпрос, понеже най-често започват с «Wh”. Всеки специален въпрос започва с въпросителна дума и се произнася с понижаваща се интонация.

Английски въпроси (English Questions)

Видове английски въпроси (English Questions).
В английски език има три вида изречения: разказно или утвърдително (declarative sentences), повелително (imperative sentences) и въпросително (interrogative sentences). Тук ще разглеждаме в по-големи подробности поставянето на въпрос чрез различните видове въпросително изречение. Английските въпроси имат известни разлики от българските, особено в подреждането на думите в изречението. Повечето английски въпроси се образуват с помощта на инверсия - обръщане реда на думите и с употребата на спомагателни въпроси.

Подлог в английски език (The subject in English)

Какво е подлог?
Подлогът (The subject in English) обозначава предмет или лице или в по-редки случаи - процес, действие и др. Подлогът в английски език отговаря на въпросите
who? — кой? или
what? — какво?

Съществителен израз (Noun clause)

I. Съществителен израз.
Като имаме предвид, че израз в английски език е група от думи, които съдържат подлог и сказуемо, които ни казват, че някой или нещо (подлога) е  или е бил, или представлява нещо си (сказуемото), като подлога обикновено е съществително или местоимение, а сказуемото винаги съдържа глагол, а понякога може да включва и наречие, допълнение, обстоятелство, то тогава е лесно да разберем, че съществителния израз изпълнява ролята на съществително в изречението или фразата.