Словосъчетаване в английски език (Linking words)

Умението за словосъчетаване на думи в английски език ще Ви помогне да свързвате различини свои мисли и идеи в изречения, така че хората да Ви разбират и следват.

Даване на пример (Giving examples)
Да започнем словосъчетаването с различните начини да се даде пример - Giving examples:
For example
For instance
Namely
for example,
for instance,
For one thing,
this includes
such as e.g.. (for example)
i.e. (that is)

Най-често използвания начин да дадете пример в английски език е като използвате изразите «for example» или «for instance». «Namely» се отнася до нещо, което може да бъде посочено по име (by name). Пример:
"There are two problems: namely, the expense and the time."
 Also ... giving an example

Добавяне на информация (Adding information)
Друг начин да се съчетаят думи и изрази в изречение е начина на добавяне на информация (Adding information):
And
In addition
As well as
Also
Too
Furthermore
Moreover
Apart from
In addition to
Besides
What is more,
In addition,
not only .... but also
another point is that
Фразите често могат да се свързват с «and». А ако обрасуват списък, поставяте запетая (comma) след всяко от изброяваните неща, но не и преди «and». Например:
"We discussed training, education and the budget."
«Also» се използва за да се добави допълнителна идея, съображение, наблягане или мисъл: Например:
 "We also spoke about marketing."
Може да използвате «also» също и с «not only» за да наблегнете върху определена мисъл. Например:
"We are concerned not only by the costs, but also by the competition."
Обикновено изреченията не започват с «also». Но ако искате да го направите, по-добре е да започнете изречението с фрази като «In addition», или «In addition to this.

Докато «As well as» може да се използва както в началото, така и по средата на изречението. Например:
"As well as the costs, we are concerned by the competition."
"We are interested in costs as well as the competition."
«Too» се поставя или в края на изречението или след подлога и означава = «as well» — също. Например:
"They were concerned too."
"I, too, was concerned."
«Apart from» and «besides» са често използвани със значението на «as well as», или «in addition to» — освен, както и, освен това, между другото… Например:
"Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer."
"Besides Rover, we are the largest sports car manufacturer."
«Moreover» и «furthermore» добавят допълнителна информация към Вашето мнение. Например:
"Marketing plans give us an idea of the potential market. Moreover, they tell us about the competition."
Словосъчетаване има в английски език при даване на пример или добавяне на информация (Giving examples - Adding information). Тези думи обикновено се използват в началото на изречението, за да се обобщи това, което имаме да кажем или напишем. Но също има и други видове словосъчетаване.

Словосъчетаване при обобщаване и заключение: (Summarising - Summing up / concluding)
In short,
In brief,
In summary,
To summarise,
In a nutshell,
To conclude,
In conclusion,
All in all,
Overall,
Generally,
In conclusion,
On the whole,
In the main,
To sum up.

Словосъчетаване чрез посочване на причина (Giving a reason).
Словосъчетаване чрез посочване на причина в английски език става чрез свързваши изрази като:

Due to,
Due to the fact that,
As,
Owing to,
Owing to the fact that,
For this reason,
Because,
Because of,
Since,
This is why.

Изрази като «due to» и «owing to» трябва да бъдат последвани от съществително.
Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.37%. — Поради нарастването цените на петрола, инфлацията се вдигна с 1,37%.
Owing to the demand, we are unable to supply all items within next week. — Поради (повишеното) търсене, ние няма да сме в състояние да доставяме всички позиции през следващата седмица.
Ако след горните изрази искате да добавите израз, съдържащ подлог, глагол и допълнение, това трябва да стане като добавяте преди това израза «the fact that».
Due to the fact that oil prices have risen, the inflation rate has gone up by 1,37%. — Поради това, че цените на петрола се вдигнаха, инфлацията скочи до 1,37%.
Owing to the fact that the workers have gone on strike, the company has been unable to fulfil all its orders. — Поради това, че работниците излязоха на стачка, фирмата не беше в състояние да изпълни всички поръчки.
Изразите «because» и «because of» трябва да бъдат последвани от съществително.
Because of bad weather, the football match was postponed. — Поради лошото време, футболния мач беше пренасрочен.
Думата «because» може да бъде използвана както в началото, така и в средата на изречението.
Because it was raining, the match was postponed. — Понеже валеше, мачът беше пренасрочен.
We believe in incentive schemes, because we want our employees to be more productive. — Ние вярваме в подбуждащите методи, защото искаме работниците ни да са по-продуктивни.

Думите «Since» и «as» се използват със значение на «because» — понеже, поради това че, тъй като.
Since the company is expanding, we need to hire more staff. — Понеже фирмата се разширява, ние се нуждаем от наемане на повече персонал.
As the company is expanding, we need to hire more staff. — Тъй като фирмата се разширява, ние се нуждаем от наемане на повече персонал.


Това са основните случаи на словосъчетаване на думи при различни случаи и ситуации, възникващи в английски език.


Няма коментари:

Публикуване на коментар