Показват се публикациите с етикет MORPHOLOGY. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет MORPHOLOGY. Показване на всички публикации

CHAPTER 1 THE WORD

The Morphology - a branch of grammar together with syntax, phonetics and semantics. These are the basic units of linguistics. Morphology studied the word and constitutes morphemes (a meaningful morphological unit of a language that cannot be further divided,  e.g., in , come , -ing , forming incoming).

CHAPTER 2 THE NOUN

2.1. General Characteristics


2.1.1. Semantics – the noun is a class of words denoting entity (a separate unit that is complete and has its own characteristic). The noun is the central nominative word class. The noun class can be subdivided into the following semantic subclasses:

CHAPTER 3 THE ADJECTIVE

3.1. Semantics

Adjectives relate to nouns. They denote various features of noun referents:
- quality – e.g. a beautiful picture
- material – e.g. a wooden chair
- colour – e.g. a red rose
- dimensions – e.g. a long story
- state – e.g. He was asleep
- position – e.g. the houseboat was located in downtown St. Paul
- quantity or number – e.g. many books

CHAPTER 4 THE ADVERB

4.1. Semantics

The adverb is a class of notional words denoting properties of non-substantive referents – verbal situations and properties. When speakers represent verbal situations, it often becomes necessary to specify circumstances: e.g. He took the bag inside.

CHAPTER 5 THE PREPOSITION

5.1. Defining the functional series 


The preposition is a functional series of words. Prepositions relate nouns (or noun equivalents, such as pronouns or gerund forms) to other sentence elements (such as verbs, nouns, adjectives, adverbs):

CHAPTER 6 THE VERB

6.1. General characteristics


6.1.1. Lexico-grammatical classification of verbs the verb is a grammatical class of words denoting situations and establishing the relation between the situation reported and the extralinguistic reality. Therefore, the verb is central in expressing the predicative function of the sentence.

Правила за пренасяне на думи на нов ред в английски език (Rules of hyphenation in English)

Правила за пренасяне на думи в английски език
(Basic rules of hyphenation in English)
Основните правила за пренасяне на думи в английски език обикновено създават проблеми на българите, изучаващи езика, най-вече поради това, че те нямат аналог в живата реч, а са продиктувани главно от нуждите за правилно разположение на текста при печатане. По възможност, е желателно думите да не се пренасят на нов ред. А там където това е абсолютно необходимо, трябва да се спазват някои основни правила:

Части на речта в английски език (Parts of speech)

Части на речта в английски език (English parts of speech).
Думите в английски език се делят на различни части на речта, които се отличават едни от други по значението, формата и функциите, които те изпълняват в изречението. Английски език се състои от следните части на речта:

Членове (The Articles) и членуване в английски език - "the" - определителен, "a" и "an" - неопределителен член

I. Член и членуване в английски език.
Членът (The Article) в английски език е служебна дума, явяваща се един от основните формални признаци на съществителното име. Членовете ("the" - определителен и "a" и "an" - неопределителни) нямат самостоятелно, отделно значение и се превеждат на български език като форма на членуване на съществителните. В английски език има два члена - неопределителен и определителен.

Съществителни имена (The Nouns) в английски език

I. Съществителни имена като части на речта.
Съществителните имена (The Nouns) в английски език се наричат части на речта, които обозначават предмети или лица в широкия смисъл на думата и отговарят на следните въпроси:

Прилагателно име в английски език (The adjective)

I. Кои части на речта са прилагателни?
Прилагателни в английски език се наричат частите на речта, които обозначават признак на предмета, т.е. качество или свойство.По своята структура прилагателните биват:

Числителни имена (Numerals) в английски език

Както и в български, така и в английски език, числителните имена (Numerals) са части на речта, които имат две форми - бройни и редни.

Падеж на съществителните имена в английски език (English cases)

I. Два падежа има съхранени в английския език.
Падежът на съществителните имена в английски език е форма на съществителното, която изразява неговата връзка с другите думи в изречението. В английски език има два падежа - общ, който няма специални окончания и притежателен, който е с окончание -'s. В английски език са се съхранили само два падежа на съществителните (English cases):

Притежателен падеж в английски език (Possessive Case)

I. Притежателен падеж (Possessive Case)
В английския език има два падежа - общ падеж (Common Case) и притежателен (Possessive Case). Първият вече изяснихме. А когато съществителните са в притежателен падеж, те изразяват принадлежност, явяват се определение към друго съществително и се поставят пред него.

Степени на сравнение между прилагателните в английски език (Degrees of comparison)

I. Видове степени на сравнение на прилагателни (Degrees of comparison).
Качествените прилагателни в английски език имат три степени на сравнение:
- положителна
- сравнителна и
- превъзходна.
Положителната степен на сравнение на прилагателните нарича тяхна основна форма, която не изразява степен на сравнение.

Род (Gender) и родови съществителни имена (Gender Nouns) в английски език

В съвременния английски език граматически род (Gender) няма. 
Почти всички неодушевени съществителни, а също и повечето от одушевените съществителни, които не са лица от мъжки или женски род, се отнасят към среден род и се заменят с местоимението it.

Структура на английски език (Structure of English)

Структура на английски език (Structure of English).
Известни са различни трактовки на въпроса със структурата на английски език. Една от сравнително завършените е следната:

Междуметия в английски език (English Interjections)

Междуметията в английски език (English Interjections) изразяват някакъв вид емоция. Това може да е вълнение или изненада. Ето някои примери за това:

Междуметия и възклицания в английски език (English interjections)

I. Междуметията и възклицанията като части на речта.
Междуметията (English interjections) и възклицанията са части на речта в английски език, които се състоят от възклицателни думи като oh, alas, ouch. Тяхна отличителна черта е интоацията, която се обозначава в писмената реч с възклицателен знак. Много езици имат обособени такива части на речта, които са подобни на възклицанията и междуметията. Това са думи или фрази, които се използват за възклицания при изненада, протест или отправяне на разпореждане. Понякога се използват самостоятелно, но често са разположени в по-големи структури на речта.
- Wow! I won the lottery!

Местоимения в английски език. (English Pronouns)

I. Какво е местоимение?
Части на речта, обозначаващи лице, предмет или техен признак, но които не ги назовават, се наричат местоимения и на английски език се обозначават като pronouns  ['prounauns], съкратено - pron.