Съществителни имена (The Nouns) в английски език

I. Съществителни имена като части на речта.
Съществителните имена (The Nouns) в английски език се наричат части на речта, които обозначават предмети или лица в широкия смисъл на думата и отговарят на следните въпроси:
Who is this? — Кой е това?
What is this? — Какво е това?
С други думи, съществителните имена са думи, които обозначават названия на предмети, хора, животни, растения, вещества и понятия, като например:

Неудошевени предмети
 • a book — книга,
 • bread — хляб,
 • a flower — цвете

Живи вещества
 • a dog — куче,
 • a cat — котка
 • a woman — жена,
 • a man — мъж
 • a student — студент,

Явления
 • frost — мраз,
 • snow — сняг,

Названия на действия
 • movement — движение,
 • fall — падане

Абстрактни понятия
 • beauty — красота,
 • history — история
 • problem — проблем,
 • love — любов.

II. По начина на словообразуване съществителните имена биват:
Прости
Производни
Съставни (сложни).


III. Съществителните имена имат следните граматически форми:
Число - единствено и множествено
Падеж - общ падеж и притежателен падеж

Съществителните имена нямат форма за род, освен в някои случаи на подразбиране. Вижте за подробности темата "Родови съществителни" - (Gender nouns)


IV. По своето лексикално значение съществителните имена в английски език се делят на:

1. Собствени имена
индивидуални названия на отделни лица, предмети или явления. Такива са
- собствените имена,
- фамилиите,
- географските названия,
- имената на книги,
- вестници,
- сайтове,
- исторически събития,
- песни, а също
- дните от седмицата,
- месеците,
- празниците
и др.

Собствените имена в английски се пишат с главна буква:
 • John,
 • Charles Dickens,
 • Trafalgar Square,
 • Sofia,
 • the United Kingdom,
 • Victory Day,
 • Tuesday,
 • March.

2. Нарицателни имена
общото наименование за всички еднородни предмети. Те обозначават отделните предмети, различни вещаства, признаци, действия, състояния, чувства и др.
 • room - стая
 • mission - мисия; задание, задача
 • lesson - урок, занятие

Нарицателните съществителни имена в английски език се делят на:

а) Броими (изчисляеми) - обозначават предмети, които може да бъдат изброени:
 • bullet - куршум
 • horse - кон
 • conference - конференция
Те се използват в както в единствено, така и в множествено число. Изчисляемите съществителни могат да се използват количествено числително:
house - къща
two houses - две къщи

б) Неброими (неизчисляеми) - означават предмети и понятия, които не могат да бъдат преброени:
 • air - въздух
 • weather - време
Неизчисляемите съществителни нямат форма за множествено число, не могат да се използват с количествено числително и с неопределителен член.

Заедно с това, някои неизчисляеми могат да се използват като изчисляеми съществителни. В този случай те могат да имат форма за множествено число, но тогава значението им се променя:
 • iron - желязо
 • irons - ютии, окови
 • colour - цвят
 • colours - окраски

Някои съществителни, като
 • advice - съвет,
 • money - пари и др.,
нямат форма за множествено число в английски език и пред тях не се използва неопределителен член.

V. Функции на съществителното име.
В изреченията на английски език съществителните имена могат да изпълняват следните функции:

1. Подлог:
The conference was very interesting. Конференцията беше много интересна.

2. Именна част на сказуемото:
My brother is an teacher. Брат ми е учител.

3. Допълнения:
а) пряко допълнение:
We have lectures, tutorials and seminars. Ние имаме лекции, упражнения и семинари.
б) косвено допълнение:
The teacher explained his pupils a new rule. Учителят обясни новото правило на учениците.
в) предложно допълнение:
Mr. N. went to the cinema with his friend. Господин Н. отиде на кино със своя приятел.

4. Определенията в английски са:
а) с предлог:
His brother is a student of the university. Неговият брат е студент в университета.
б) без предлог:
The entrance exams were very difficult for me. Встъпителните изпити бяха доста трудни за мен.
There is also a students research society at our university. В нашия университет има също и изследователско студентско общество.

5. Обстоятелства в английски са:
- за време,
- за място, 
- за начин на действие, 
- за причини, 
- за цели и т.н.):
We decided to meet after classes. (обстоятелство за време)
Ние решихме да се срещнем след учебните занятия.
There is a good library at our university. (обстоятелство за място)
В нашия университет има добра библиотека.


VI. Съществителни, които се ползват само в множествено число в английски език
В английски език има редица съществителни, които се ползват само в множествено число, като в ролята си на подлог те се съгласуват с глагола - сказуемо в множествено число и могат да се използват с определителен член.
Такива са названията на много сдвоени предмети, употребявани само в множествено число:
 • scales —везни
 • shorts — шорти, гащета
 • trousers — панталони
 • scissors — ножици
 • glasses — очила
 • jeans — джинси
The scissors were sharp. — Ножиците бяха остри.

Част от съществителните със събирателно значение попадат в същата категория, като например:
 • people — хора
 • clothes — дрехи
 • goods — стока, стоки
 • riches — богатство
 • wages — заплата
 • military — войски
 • police —  полиция
 • militia —  милиция
 • cattle — добитък
 • contents — съдържание
Those people are from Bulgaria. — Тези хора са от България.
His clothes were wet. — Дрехите му бяха мокри.
The police are looking for the murderer. — Полицията търси убиеца.


VII. Съществителни имена в английски език имащи само единствено число
В английски език има редица съществителни, които се използват само в единствено число. Когато те изпълняват ролята на подлог в изречението, се съгласуват със сказуемото в единствено число. В своето основно значение, неизчисляемите съществителни, се използват без неопределителен член.
Неизчисляемите съществителни - веществени и абстрактни, обикновено се употребяват само в единствено число:
 • sugar - захар
 • chalk - тебешир
 • water -  вода
 • snow - сняг
 • air - въздух
 • hair - коса
 • love - любов
 • friendship - приятелство
 • courage - смелост
 • peace - мир
 • weather - време
 • work -  работа
The water was cold. - Водата беше хладна.
Her hair is blonde. - Косата й е руса.

Сред тях има съществителни, които в български език имат форми и за единствено и за множествено число, или даже само за множествено:
 • advice - съвет, съвети
 • knowledge - знание, знания
 • money - пари
 • information - информация, сведение(-я)
The money is on the table. Take it. - Парите са на масата. Вземи ги.
His advice is always useful. - Неговите съвети са винаги полезни.

Съществителните имена:  fruit - плодове,  fish - риба обикновено се употребяват в единствено число, но за обозначаване на различните видове плодове се употребява множествено число - fruits:
There are peaches, oranges and other fruits on the table. - Имаме праскови, портакали и други плодове.
За обозначаване на различните видове риба, също се използва множествено число - fishes:
the fishes of the Mediterranean - рибите на Средиземно море.
Съществителното news; думите, обозначаващи имена на игри, а също имената на науките и видовете спорт завършващи на –ics, се използват в значение на единствено число, макар че външно имат форма на множествено число.
 • news - новина, новини
 • chess - шах
 • physics - физика
 • phonetics - фонетика
 • economics - икономика
 • athletics - атлетика
The news  was interesting. - Новината беше интересна.
Phonetics  is a branch of linguistics. - Фонетиката е раздел на лингвистиката.
Няма коментари:

Публикуване на коментар