Английска азбука (The English Alphabet) с транскрипция за произношение на буквите

1. Английската азбука 
Английската азбука всъщност е латинска азбука. Англичаните не са имали късмета със свои св. св. Кирил и Методий и не знаят, че практически е възможно да си създадат и да пишат със своя, собствена азбука. Така че понятието "The English Alphabet" би следвало да се превежда като "Азбуката, която използват англичаните", а всъщност това е латиницата. Още повече, че използват в езика си 46 звука, а са принудени да ги изразяват със само 26 букви, колкото съдържа Латинската азбука и отделно, за всеки звук трябва да обясняват произношение.


Въпреки това, те имат и т. н. Фонетична азбука, в която, към латиницата, са добавили още знаци и така успяват да транскрибират (да направят четими) повечето свои думи. Но за сега, ето използваната от тях латиница и нейното произношение на английски, според тяхната транскрипция: Ето Ви и един текстови вариант на английска азбука, който може да копирате и използвате с използваните фонетични знаци в Word.

The English Alphabet

A a    [ei]
B b    [bi:]
C c    [si:]
D d    [di:]
E e    [i:]
F  f    [ef]
G g   [dʒi:]
H h   [eitʃ]
I i      [ai]
J j     [dʒei]
K k    [kei]
L l     [el]
M m  [em]
N n   [en]
O o   [ou]
P p   [pi:]
Q q   [kju:]
R r    [a:]
S s    [es]
T t     [ti:]
U u    [ju:]
V v     [vi:]
W w   [´dʌbl¸ju:]
X x    [eks]
Y y    [wai]
Z z    [zed]

Още подробности за Международната фонетична азбука има на много адреси в Интернет. А тук ето един вариант, който съдържа и идея за ръкописно изписване на буквите:


2. Произход и зараждане на английската азбука.
Първи сведения за зараждане на английска азбука се появяват в източници от 4 - 5-ти век от н.е. По това време древните германци се смесили с келтите и измислили древногерманските руни. След това, към 11-ти век, в Англия се появила християнската религия и за английска азбука започнала да се възприема познатата ни латиница. Всъщност, днес, англичаните нямат своя собствена азбука, а изцяло са заимствали латинската азбука. Ето още веднъж буквите от съвременната английска азбука, но заедно с тяхното изписване, транкрипция и произнасяне:

1     A a     a     [eɪ]
2     B b     bee     [biː]
3     C c     cee     [siː]
4     D d     dee     [diː]
5     E e     e     [iː]
6     F f     ef     [ɛf]
7     G g     gee     [dʒiː]
8     H h     aitch     [eɪtʃ]   haitch [heɪtʃ]
9     I i     i     [aɪ]
10     J j     jay     [dʒeɪ]
11     K k     kay     [keɪ]
12     L l     el     [ɛl]
13     M m     em     [ɛm]
14     N n     en     [ɛn]
15     O o     o     [oʊ]
16     P p     pee     [piː]
17     Q q     cue     [kjuː]
18     R r     ar     [ɑː] или [ɑɹ]
19     S s     ess     [ɛs]
20     T t     tee     [tiː]
21     U u     u     [juː]
22     V v     vee     [viː]
23     W w     double-u     [ˈdʌb(ə)l juː]
24     X x     ex     [ɛks]
25     Y y     wy     [waɪ]  wye
26     Z z     zed, zee     [zɛd], [ziː]

Както се вижда, в английската азбука има 26 букви, а с тях стои нелеката задача да се отбелязват чрез транскрипция 44 - 46 звука, като отделно се обяснява произнасяне за всеки звук. Английска им работа.


Няма коментари:

Публикуване на коментар