Показват се публикациите с етикет SEMANTICS. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет SEMANTICS. Показване на всички публикации

SEMANTICS AS A BRANCH OF LINGUISTICS

1. The subject of semantics and other fields of linguistics. Semantics as a branch of Linguistics


A. The subject of semantics and other fields of linguistics

Semantics (from Ancient Greek:  sēmantikós, "significant") is the study of meaning. It focuses on the relationship between signifiers—like words, phrases, signs, and symbols—and what they stand for, their denotation.

LANGUAGE AND COGNITION

1. The sign character of language. Language and cognition

In linguistic terms, sign languages are as rich and complex as any spoken language, despite the common misconception that they are not "real languages". Professional linguists have studied many sign languages and found that they exhibit the fundamental properties that exist in all languages.

THE LINGUISTIC SIGN

1. The linguistic sign

Any unit of language (morpheme, word, phrase, or sentence) used to designate objects or phenomena of reality. Linguistic signs are bilateral; they consist of a signifier, made up of speech sounds (more precisely, phonemes), and a signified, created by the linguistic sign’s sense content. The relationship between the aspects of a sign is an arbitrary one, since the selection of a sound form does not usually depend on the properties of the designated object. The peculiarity of the linguistic sign is its asymmetricality, that is, the capacity of one signifier to convey various meanings (polysemy or homonymy) and the tendency of the signified to be expressed by various signifiers (heterophony or homosemy). The asymmetry of the structure of the linguistic sign determines the language’s capacity for development.

MEANING IN NATURAL LANGUAGE

1. Meaning in natural language


A. Definition of natural language - in neuropsychology, linguistics and the philosophy of language, a natural language or ordinary language is any language that has evolved naturally in humans through use and repetition without conscious planning or premeditation. Natural languages can take different forums, such as speech, signing, or writing. They are distinguished from constructed and formal languages such as those used to program computers or to study logic

LEXICAL RELATIONS

1. Lexical relations


Lexical semantics (also known as lexicosemantics), is a subfield of linguisticsemantics. The units of analysis in lexical semantics are lexical units which include not only words but also sub-words or sub-units such as affixes and even compound words and phrases. Lexical units make up the catalogue of words in a language, the lexicon. Lexical semantics looks at how the meaning of the lexical units correlates with the structure of the language or syntax. This is referred to as syntax-semantic interface.

SYNONYMY

1. General characeristics of synonymy
synonym is a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. Words that are synonyms are said to be synonymous, and the state of being a synonym is called synonymy. The word comes from Ancient Greeksyn (σύν) ("with") and onoma (ὄνομα) ("name"). 

ANTONYMY

1. General characteristics of Antonymy

Antonymy is exemplified by such pairs as long-short, fast –slow, easy-difficult, good-bad, hot-cold.
Antonyms have the following characteristics:
(1) They are fully gradable (most are adjectives, a few are verbs).
(2) Members of a pair denote degrees of some variable property such as length, speed, weight, accuracy, etc.

SEMANTIC CHANGES

1. Semantic changes

SET EXPRESSIONS

1. Set expressions

Causes for Semantic Changes
The English Word by Arnold
Linguistic and extralinguistic causes
Meaning of words are relatively stable. If they changed too often, communication would be impossible. Semantic changes are slow and we speak of semantic change form a diachronic point of view. But semantic changes are initiated in context, on the synchronic level. On the synchronic level we speak of deviation of meaning only.

WORD FORMATION

1. Word formation

ETYMOLOGICAL SOURCES OF MODERN ENGLISH

1. Etymological sources of modern English

English has one of the largest vocabularies of all spoken languages – 800 000 words. The vocabulary of ModE is 13 times the vocabulary of OE.

LOAN WORDS

1. Loan words

Логично ударение (The Logical Stress)

Какво е логично ударение (The Logical Stress)?
Освен фразовото ударение, което присъства постоянно в изреченията в английски език (както и в български език), има и намира приложение също и логично ударение. То означава да се отдели чрез ударение определена дума в изречението, която да се произнесе по-силно или по-натъртено от останалите, като по този начин се подчертае смисъла й или нейното значение за изказването.

Уточнителни частици (specifying particles)

Уточнителни частици.
Главната функция на уточнителните частици в английски език е да уточняват и конкретизират значението на съответната дума - действие или явление.

Израз "it is… that"

Когато искаме да направим особено ударение на някой от частите на английското изречение, то нея я поставят в началото на изречението, между "it is" (was) и "that" (who, whom). Например:
I met his sister in the park. - Аз срещнах сестра му в парка.

Въпросителен знак (Question mark)

Какво е въпросителен знак?
Както става ясно от подзаглавието по-горе, въпросителен знак (Question mark или Interrogation mark) се поставя в края на въпросителни изречения, при това не само в английски език, но и в повечето индоевропейски езици.
Do you understand what I say? - Ти разбираш ли какво казвам?
It is good for you, isn't it? - Това е добре за теб, нали?

Синоними в английски език (Synonyms in English)

Синоними са близки по смисъл и лексикално значение думи, но различни по изписване. С тях се изразяват различни оттенъци на едно и също понятие. Чрез синонимите се обогатява езика, оживява се и се разнообразява речта в английски език. Чрез тях може да се избягва повторението и еднообразието на изказването.

Използване на местоимението "same" като дума заместител

В английски език съществуват и се използват указателните местоимения "such" и "same", но като дума заместител може да се използва само второто "same". "Same" може да бъде дума заместител, когато действа като съществително, докато "such" се използва в изречението само като прилагателно. Но независимо, че в английски език "same" може да се използва като съществително, то превода му на български може да е като прилагателно.
What kind of juice did you take? - Orange. - I’ll take the same.
Какъв сок си взехте? - Портокал. - Аз ще взема същия.

Усилителни частици (Intensifying Particles)

Усилителните частици в английски език се използват за да усилят значението (семантиката) на съответната дума или да подчертаят нейната значимост.
Our clients demand still higher output. - Нашите клиенти изискват още по-голяма производителност.

Използване на запетая (Comma) в английски език

Основното различие в използването на препинателни знаци между български и английски език е най-вече в използването на запетаята (the comma). В тази връзка са известни следните по-основни случаи: