Логично ударение (The Logical Stress)

Какво е логично ударение (The Logical Stress)?
Освен фразовото ударение, което присъства постоянно в изреченията в английски език (както и в български език), има и намира приложение също и логично ударение. То означава да се отдели чрез ударение определена дума в изречението, която да се произнесе по-силно или по-натъртено от останалите, като по този начин се подчертае смисъла й или нейното значение за изказването.


Използване на логично ударение.
Логичното ударение се използва, за да се противопостави една дума на друга или за да се усили значението на дадена ключова дума.
He saw that picture. - Той видя тази картина.
В този пример, като отделяме с логично ударение думата "э" - той, я противопоставяме на местоименията "тя" или "те".
That day it was raining. - В този ден валеше.
Отделяйки с логино ударение думата "was", по този начин усилваме нейното значение в изречението.

Използване на логично ударение.
Доколкото логическото ударение (The Logical Stress) влиза в рамките на обикновеното фразово ударение, може да се окаже, че с негова помощ се отделя дума в изречението, която обикновено е неударена, като например лично местоимение, предлог, член или спомагателен глагол.
The book is on the table not under the table. - Книгата е на масата, а не под масата.


На практика, при изговаряне на едно и също изречение в английски език, могат да съществуват толкова варианта на логично ударение, колкото думи има в него. Всичко зависи от това коя дума от изречението иска да отдели говорещия, а това на свой ред зависи от целта на изказването и ситуацията на общуването.

Няма коментари:

Публикуване на коментар