Използване на местоимението "same" като дума заместител

В английски език съществуват и се използват указателните местоимения "such" и "same", но като дума заместител може да се използва само второто "same". "Same" може да бъде дума заместител, когато действа като съществително, докато "such" се използва в изречението само като прилагателно. Но независимо, че в английски език "same" може да се използва като съществително, то превода му на български може да е като прилагателно.
What kind of juice did you take? - Orange. - I’ll take the same.
Какъв сок си взехте? - Портокал. - Аз ще взема същия.

Местоименията "such" и "same" се отличават помежду си по това, че "such" или определя клас предмети, или указва някаква степен. Докато "same" обозначава еднаквост и сходство на два предмета или понятия.
I think Ivan broke these cups. He does such things when angry – Аз мисля, че Иван счупи тезичашки. Той прави такива неща когато е ядосан.
I think Ivan broke these cups. He did the same thing last time he got  angry. - Аз мисля, че Иван счупи тези чашки. Той направи същото последния път, когато беше ядосан.

Ако "such" стои пред изчисляемо съществително в единствено число, то след местоимението се поставя неопределителен член.
I’ve never seen such a house before –  Аз никога преди не съм виждал такава къща.

Често значението на "such" се допълва с фраза, започваща с думите "that" или "as":
I was in such a hurry that didn’t even have time to go for lunch  –  Аз толкова бързах, че даже не успях да обядвам.
I’ve never seen such a handsome man as Ivan’s father –  Аз никога не съм виждал толкова красив мъж, като бащата на Иван.

Сравнителният израз "such… as" е еднакъв по значение с израза "as…as":
I’ve never seen such a handsome man as Ivan’s father – I’ve never seen  a man as handsome as Ivan’s father.

След местоимението "such" може да се постави "as" + инфинитив:
His carelessness is such as to make it unlikely that he will pass the exam. - Съдейки по неговото безразличие, той едва ли ще вземе този изпит.

Местоимението "such"  може да се съчетава с неопределени местоимения.
I’ll do no such thing. – Аз нищо такова няма да направя.
He didn’t say any such thing. – Той нищо такова не е говорил.
Any such request is sure to be turned down. – Всяка подобна молба ще бъде отхвърлена.
Some such story was told to me years ago  –  Някаква подобна история са ми разказвали преди няколко години.


Това е основната информация относно използването на местоимението "same" като дума заместител в английски език, придружена с показателни примери.


Няма коментари:

Публикуване на коментар