Използване на запетая (Comma) в английски език

Основното различие в използването на препинателни знаци между български и английски език е най-вече в използването на запетаята (the comma). В тази връзка са известни следните по-основни случаи:


Изброяване.
Ако в изречението има изброени повече еднородни членове (три и повече), те се разделят със запетайка, а пред последния от тях се използва съюза "and", но не винаги.

We have bought cabbage, watermelon, and some bananas. - Ние купихме зеле, диня и няколко банана.

Изречение след описваното съществително.
Berlin, the capital of Germany, formerly was divided into eastern and western part. - Берлин, столицата на Германия, преди беше разделен на източна и западна част.

Уводни думи и обръщения.
By the way, the rain has stopped. - Междувременно, дъждът спря.
Well, I like this.
By the way, I also need money.
However, nobody drank much.

Въвеждане на причастни изрази.
Agriculture, remaining the main sector of our economy, provides employment for millions of people. - Селското стопанство, остава главен сектор в икономиката на нашата страна, осигурява милиони работни места.

Разделяне частите на сложно изречение.
The weather was excellent, and we decided to play badminton outside. - Времето беше чудесно и ние решихме да поиграем багминтон навън.
We arrived too late and were not allowed to board the plane. - Ние пристигнахме твърде късно и не ни разрешиха да се качим на самолета.

Отделяне на описателни определителни изречения.
The old book, which I had seen on the shelf of that bookshop, was gone. - Старата книга, която преди виждах на полиците на магазина, вече я нямаше.

Отделяне на обстоятелствени изречения, преди главното.
If you need this book so badly, I can lend it for a couple of days. - Ако на теб тази книга ти е толкова нужна, аз мога да я заема за няколко дни.
When it was convenient for him, he went to the office.

С думата "also" в началото на изречението.
Also, we noticed that the prices were going up.
We also noticed that the prices were going up.

Отделяне на допълнителна информация.
Yesterday I met John, who told me he was getting married.
A widow is a woman whose husband is dead.

Поредица еднородни определения.
Red, pink, yellow and white flowers filled the vases.

Части на сложни изречения, свързани с някой от съюзите - and, but, for, or, nor, while (в значение на but):
I dictated the letter, but she didn’t put it down correctly.

Думи, изразяващи противопоставяне.
I asked you to fill the document, not to destroy it.
Children should be seen, but not heard.

За отделяне въпросителната част в разделителни въпроси.
You saw this film, didn't you?
They haven't come today, have they?

Пред думите "too" и "either".
Не has been to London, too.

В датите за отделяне на дните и месеците от годините.
Не was born June 14, 1940.
April 8, 1872
ofia, July 12, 1972

В големи числа.
$1,000 a year
1,767
2,565,727


Това са основните случаи на използване на запетая (Comma) в английски език, придружени с конкретни показателни примери.


Няма коментари:

Публикуване на коментар