Усилителни частици (Intensifying Particles)

Усилителните частици в английски език се използват за да усилят значението (семантиката) на съответната дума или да подчертаят нейната значимост.
Our clients demand still higher output. - Нашите клиенти изискват още по-голяма производителност.

We have just a little bit more to go. - Остана ни да вървим още съвсем малко.
Ivan can`t leave Maria all alone! – Иван не може да остави Мария съвсем сама.
Ivanka has just to buy flowers. – На Иванка й остана само да купи цветя.
Their customers demanded still better quality. – Техните клиенти изискваха още по-добро качество.
If Ivan only could visit her! – Само Иван да можеше да я навести.

Списък на най-често използваните усилителни частици в английски език.
even — даже,
yet, still — още,
just — именно, точно,
simply — просто,
never — така и не,
still - все още,
all - съвсем,
simply - просто,
only - само,
merely — просто,
almost — почти,
hardly — едва,
ever — в съчетание с so и since,
possibly — в съчетание с глагола "сап" във въпросителни и отрицателни изречения.
exactly — именно, точно.


Това е основната информация по темата с усилителните частици (Intensifying Particles), примери с тяхното използване в английски език и списък на най-често използваните от тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар