Въпросителен знак (Question mark)

Какво е въпросителен знак?
Както става ясно от подзаглавието по-горе, въпросителен знак (Question mark или Interrogation mark) се поставя в края на въпросителни изречения, при това не само в английски език, но и в повечето индоевропейски езици.
Do you understand what I say? - Ти разбираш ли какво казвам?
It is good for you, isn't it? - Това е добре за теб, нали?Използване на въпросителна.
Когато се използва при поставянето на специален, общ, алтернативен или разчленен въпрос, въпросителната служи като допълнително средство за предаване на въпросителен характер на изречението. Както знаем, основни средства за изразяване в английски език са лексическите и структурни показатели, като въпросителните думи, словореда, инверсиите и др. Но при отсъствието на такива показатели, само въпросителния знак в края на изречението му придава въпросителен характер.
When did the rain start? - Кога започна да вали?
Но при предаване на косвена реч обикновено въпросителна не се поставя.
He asked where his red pencil was. - Тя попита къде е нейния червен молив.
He asked when the rain started. - Той попита кога е започнало да вали.
She answered where she had spent the rest of the day. - Тя отговори къде смята да прекара остатъка от деня.

Ако в косвен въпрос въпросително е главното изречение, то в този случай се използва въпросителна.
Do you know when he will come? - Ти знаеш ли той кога ще дойде?
Do you know when the rain started? - Ти знаеш ли кога започна да вали?
Чрез използването на въпросителен знак може да се предаде още учудване или недоумение.
Me write? - Аз ли да пиша?
Въпросителна се използва също и за изразяване на неувереност в написаното.
Pythagoras, who died in 497 B.C. (?), was a great mathematician. - Питагор, който умира през 497 г. пр. н. е., е бил велик математик.


Това са основното значение и случаи на употреба на въпросителен знак (Question mark) в английски език, съпроводени от показателни примери от ежедневната реч.

Няма коментари:

Публикуване на коментар