Прилагателно име в английски език (The adjective)

I. Кои части на речта са прилагателни?
Прилагателни в английски език се наричат частите на речта, които обозначават признак на предмета, т.е. качество или свойство.По своята структура прилагателните биват:

А. Прости - състоящи се само от един корен.
 • red
 • large
 • old

Б. Производни - които имат освен корена и суфикс или префикс, а понякога и едното и другото.
 • dangerous
 • unable
 • remarkable

В. Сложни - състоящи се от две или повече основи.
 • ice-cold
 • light-blue

Прилагателните в английски език не се променят нито по род, нито по число, нито по падеж.
This is a good tool.
I gave him a good tool.
Не brought me two good tools.


II. Видове прилагателни в английски език по тяхното значение.
Онлайн курс по английски език: По своето значение прилагателните в английски език се подразделят на:

1. Качествени
обозначаващи качеството на предмета, т.е такъв признак, който предмета може да притежава в по-голяма или по-малка степен:
 • small
 • yellow

2. Относителни
указващи връзка на предмета с друг предмет от названието на който е образувано даденото прилагателно:
 • silver
 • Bulgarian


III. Прилагателните в английския език изпълняват различни функции:

1. На определение.
A great ship asks deep waters.

2. Именна част на сказуемото.
Who has never tasted bitter, knows not what is sweet.
Някои прилагателни могат да придобиват значението на предмета, т.е. признаци на съществителното, и могат да изпълняват в изречението същите функции като съществителното.
 • rich - the rich
 • poor - the poor
 • old - the old
 • native - a native
 • relative - a relative
 • American - an American
Almost all my immediate relatives live in Sofia.

Няма коментари:

Публикуване на коментар