Род (Gender) и родови съществителни имена (Gender Nouns) в английски език

В съвременния английски език граматически род (Gender) няма. 
Почти всички неодушевени съществителни, а също и повечето от одушевените съществителни, които не са лица от мъжки или женски род, се отнасят към среден род и се заменят с местоимението it.
New York is a very large city. There are more than eight million people in it.

Родове в английски език
Родът при съществителните в английски език (Gender Nouns) има същото значение, както пола на хората в обществото. Но докато половете са два (мъжки и женски), то родовете в английски език са четири: 1. мъжки, 2. женски, 3. среден и 4. общ.

Понякога, за някои неживи неща, според нашите разбирания, ние им придаваме известна персонализация и ги определяме като неща от мъжки или женски род. Като например: слънцето (Sun) и луната (Moon), за които на англиски език казваме:
He is rising (за слънцето) и She is setting (за луната).

Мъжки съществителни (Masculine gender noun)
— всичко, което има мъжки вид и характер - съществителни за мъже, момчета, животни от мъжки род.

Съществителните, които означават лица от мъжки род, такива като:
 • father
 • brother
 • man
 • boy
и други подобни, се отнасят към мъжки род и се заменят с местоимението he.

Мъжки съществителни за хора (masculine nouns for people):
 • Male,
 • boy,
 • king,
 • actor,
 • nephew,
 • waiter,
 • prince,
 • hero,
 • king,
 • actor.
Заради тяхната сила, за мъжки съществителни се считат също:
 • the sun — слънцето.
 • summer,
 • time,
 • death.

Женски съществителни (Feminine gender noun) — всичко, което има женски вид и характер- съществителни за жени, момичета и животни от женски род.

Съществителните в английски език, които означават лица от женски род, като например:
 • mother
 • sister
 • woman
 • girl 
и други подобни, се отнасят към женски род и се заменят с местоимението she.
My father is a worker, he works at a factory.
My sister studies at the Institute, she is in her first year.

Женски съществителни за хора (feminine nouns for people):
 • Female,
 • girl,
 • daughter,
 • queen,
 • actress,
 • niece,
 • waitress,
 • princess,
 • woman,
 • heroine,
 • empress,
 • actress.

Неща, които изглеждат красиви, нежни, грациозни, се смята че са женски съществителни:
 • the moon — луната
 • the earth,
 • spring,
 • charity.

Мъжки и женски имена за животни (masculine and feminine nouns for animals):
 • Animal — Masculine — Feminine (Животно — мъжко — женско)
 • Cattle — bull — cow
 • Duck — drake — duck
 • Fox — fox — vixen
 • Goose — gander — goose
 • Lion — lion — lioness
 • Pig — boar — sow
 • Sheep — ram — ewe   

Мъжки и женски съществителни имена.
Ето един примерен сравнителен списък на мъжки (Masculine genders) и женски (Feminine genders) съществителни:
 • Manager — Manageress
 • Bachelor — Maid
 • Hunter — Huntress
 • Dog — Bitch
 • Gentleman — Lady
 • Duck — Duchess Drone- — Bee
 • Horse — Mare
 • Heir — Heiress
 • Poet — Poetess
 • Shepherd — Shepherdess
 • Bullock — Heifer
 • Monk — Nun
 • Benefactor — Benefactress
 • Negro — Negress
 • Emperor — Empress
 • Traitor — Traitress
 • Prince — Princess
 • Lion — Lioness
 • Bull — Cow
 • Wizard — Witch
 • Ox — Cow
 • Mayor — Mayoress
 • Tiger — Tigress
 • Nephew — Niece
 • Jew — Jewess
 • Actor — Actress
 • Host — Hostess
 • Uncle — Aunt

Съществителни от среден род (Neuter gender noun) — използва се за неодушевени предмети и всичко друго, което е без живот (няма нищо общо със среден род в български език).
 • chair,
 • table,
 • tree,
 • star,
 • mountain,
 • street,
 • book,
 • car,
 • school,
 • paper,
 • pencil,
 • computer,
 • hospital,
 • school,
 • knife,
 • chair,
 • cave,
 • floor,
 • phone,
 • fire,
 • pen,
 • stick.
Тук попадат и колективните съществителни като army

Съществителни от общ род (Common gender noun) — прилага се за живи същества, на които в момента не може да се определи рода:
 • fish — риба,
 • mouse — мишка,
 • bird — птица,
 • child — дете (за разлика от български език, където дете е в среден род),
 • student,
 • friend,
 • applicant,
 • candidate,
 • servant,
 • member

Родови съществителни от общ вид (common gender nouns):
 • babies
 • dancers
 • students
 • parents
 • reporters
 • teachers
 • singers
 • engineers
 • lawyers
 • artists

Род (Gender) и родови съществителни имена (Gender Nouns) в английски език по принцип няма и не се изучават, но горните препоръки, правила и примери ще са Ви от полза.
Няма коментари:

Публикуване на коментар