Степени на сравнение между прилагателните в английски език (Degrees of comparison)

I. Видове степени на сравнение на прилагателни (Degrees of comparison).
Качествените прилагателни в английски език имат три степени на сравнение:
- положителна
- сравнителна и
- превъзходна.
Положителната степен на сравнение на прилагателните нарича тяхна основна форма, която не изразява степен на сравнение.

Положителната степен (The Positive Degree)
обозначава качество на предмета, извън сравняването с какъвто и да е друг предмет, притежаващ същото качество.

Сравнителната степен (The Comparative Degree)
указва наличието на по-голяма степен на качество у един предмет в сравнение с друг предмет, притежаващ същото качество. При сравнението често се използва съюза than.

Превъзходната степен (The Superlative Degree)
указва в английски език най-голямата степен на качество в даден предмет сред всички други еднородни предмети, притежаващи същото качество.

Сравнителна степен се образува или
- Аналитично (сложни форми), с помоща на допълнителна дума - more (по-) и most (най-) или
- Синтетично (прости форми), като се изменя самото прилагателно с помоща на суфиксите –er  и –est
Аналитичната форма за сравнителна степен може да се образува с всяко прилагателно, докато синтетичната форма може да се образува с едни прилагателни, а с други - не може.

Образуване на степените за сравнение между прилагателните в английски език.
Едносложните и двусложните прилагателни, завършващи на -у, -er, -ow, образуват сравнителна степен (Degrees of comparison) с помощта на суфикса -er. А превъзходната степен се образува съответно със суфикса -est. Суфиксите се прибавят към прилагателното в положителна степен.
 • dark тъмен - darker - (the) darkest
 • simple прост - simpler - (the) simplest
 • clever умен - cleverer - (the) cleverest
 • yellow желт - yellower - (the) yellowest

This highway is wider than that highway.
That is the highest building in the city.

Едносложни прилагателни.
Преобладаващото болшинство от едносложните прилагателни в английски език  образуват  степени на сравнение (Degrees of comparison) с помощта на прости, синтетични форми. Сравнителната степен се образува с помощта на суфикса -er, а превъзходната степен е с помощта на суфикса - est. При това следва да се спазват някои правила: В едносложните прилагателни в английски език, завършващи на една съгласна, стояща пред кратка гласна, за запазване краткостта на четене на тази гласна, съгласната пред суфикса -er или -est се удвоява.
 • big голям - bigger - (the) biggest
 • hot горещ - hotter - (the) hottest
 • thin - thinner  -  thinnest — тънък …

В случаите, когато имаме крайна гласна «e» (нямо «е»), то тя се изпуска пред суфиксите -er и -est:
white - whiter - whitest — бял, по-бял, най-бял                         

Но и тук не всичко е еднозначно. При някои прилагателни еднакво се използват както синтетични, така и аналитични форми, като например:
true - truer; more true - truest; most true — истинен, верен, по-верен, най-верен
hot - hotter; more hot - hottest; most hot — горещ, по-горещ, най-горещ
Друга част от едносложните прилагателни, в преобладаващата част от случаите, се срещат в аналитични форми:
right - righter (рядко); more right - most right — правилен, по-правилен, най-правилен
wrong - more wrong - most wrong — неправилен (грешен), по-неправилен, най-неправилен
real - more real  - realest  (рядко); most real — истински, по-истински, най-истински

В прилагателните завършващи на -y, стоящо след съгласна, пред суфиксите -er, -est, -y се променя на i.
busy зает - busier - (the) busiest — зает, по-зает, най-зает
happy щастлив -happier -(the) happiest — щастлив …
Но ако пред «y» има гласна, то в тези случаи «y4 остава без промяна - «y»:
grey - greyer - greyest — сив, по-сив, най-сив

Пред суфиксите -ег, -est буквосъчетанието „ng“ се чете като [ng];
strong силен -stronger ['stronge]
(the) strongest ['strongist]

Буквосъчетанията -ег, -re пред суфиксите -ег, -est се четат като [er]:
clever ['kleve] - cleverer ['klevere] - cleverest ['kleverist]

Използване на члена «the»:
Пред прилагателните в превъзходна степен се поставя определителен член «the», тъй като то обикновено е определение към стоящото след него съществително, като така му придава качества на изключителност. Членът се запазва и в тези случаи, когато съществителното не е споменато, а само се подразбира:
 • dark - darker - (the) darkest — тъмен, по-тъмен, най-тъмният
 • nice - nicer - (the) nicest — мил, по-мил, най-милият
 • large - larger - (the) largest  — голям, по-голям, най-големият

This is the shortest way to the station. — Това е най-краткия път към гарата.
There are 10 boys in our class. Ivan is the tallest. — В нашия клас има 10 момчета. Иван е най-високият.

Сравнителни степени от различни основи.
В английски език няколко прилагателни образуват сравнителни степени (Degrees of comparison) от различни основи. Те трябва да се запомнят.
 • good - better - (the) best
 • bad - worse - (the) worst
 • little -less -(the) least
Следните прилагателни имат две различни по значение форми за сравнителна и превъзходна степен:
far - далечен
1. farther - по-отдалечен, по-далечен (на растояние)
1.(the) farthest - най-отдалечен

2. further - понататъшен, последващ (по ред), добавъчен
дальнейший, последующий (по порядку), добавочный
2. (the) furthest - най-отдалечен, най-далечен

near - близък
nearer - по-близък   
1. (the) nearest - най-близък, най-близкият (по растояние)
2. (the) next - бъдещ, следващ (по ред)

old - стар
1. older - по-стар
1. (the) oldest - най-стар
2. elder - старши
2. (the) eldest - най-старши

late - късен
1. later - по-късен (по време)
1. (the) latest - най-късен, последен
2. latter - по-късен (по-следващ) - (по време)
2. (the) last - най-последен (по ред), минал

She is older than my sister.
My elder brother graduated from Sofia University.
The nearest house is the library.
The next lesson is English.

Забележка:
В английски език съюзът Than никога не се употребява с прилагателното elder
Не is the elder of the two brothers.

Но:
She looked older than her friend.

Усилване на сравнението.
За усилване сравнението в английски език, пред прилагателните в сравнителна степен се използват наречията far, still, much. На български език такива наречия се превеждат като твърде, значително, доста:
 • much better - доста (значително) по-добре
 • much more - твърде (значително) повече
 • much worse - доста (значително) по-лошо
The weather is much better today.

В английски език съчетанието the... the с прилагателно в сравнителна степен се превежда на български език със съюза колкото ... толкова в съчетание с прилагателното в сравнителна степен:
The sooner the better.

Няма коментари:

Публикуване на коментар