Притежателен падеж в английски език (Possessive Case)

I. Притежателен падеж (Possessive Case)
В английския език има два падежа - общ падеж (Common Case) и притежателен (Possessive Case). Първият вече изяснихме. А когато съществителните са в притежателен падеж, те изразяват принадлежност, явяват се определение към друго съществително и се поставят пред него.


II. Форма за притежателен падеж.
Формата за притежателен падеж се образува чрез добавянето на 's (апостроф s) към съществителното в единствено число в общ падеж (Common Case). Това окончание се произнася по същите правила на английския език, по които се произнася окончанието в множествено число на съществителните имена, т.е. в зависимост от предходния звук.
- След глухи съгласни като s: the cadet's lecture.
- След звънки съгласни и гласни като z: Ivan's works, the worker's job
- След шиптящи звуци [iz]: Ivanov's song

Формата за притежателен падеж на съществителните имена, завършващи в общ падеж (Common Case) на съгласните -s, -ss, -x, се образува само с помощта на апострофа ('). При това крайните съгласни се произнасят като [iz]:
Dickens' works

Форма на притежателен падеж за множествено число.
Формата на притежателния падеж на съществителните в английски език за множествено число, имащи окончание –s, се образува чрез добавяне към това окончание само на апострофа ('):
her brothers' friend.

А за тези съществителни, които нямат окончание в множествено число, формата на за притежателен падеж се образува като в единствено число, чрез добавяне на 's:
his children's ball.

В случаите на сложни съществителни, 's се добавя към основата на последната дума:
editor in chief's room - офис на главния редактор.


III. Притежателен падеж могат да имат следните съществителни:
- които обозначават одушевени предмети - the cat's eyes, her btother's name.
- събирателни съществителни - party's policy, her family's pride.
- съществителни за време, разстояние, тегло стойност - an hour's walk, at one mile's distsnce.
- съществителни названия на звезди, планети, градове, морета, държави - the moon'slight, the ocean's waves.
съществителни, означаващи машинни детайли, машини, самолети, съдове - the plane's engine. the steamer's name.
- собствени географски имена - New York's life, Mont Blanc's peak.
- части от денонощието, годишни времена, сезони, дните от седмицата - the spring's streams. today's lesson.

Формата за притежателeн падеж в английски език се е съхранила в някои изречения като:
live by one's finger's ends - стигам до крайност,
for pity's sake - умолявам Ви,
a pin's head - глава на карфица.

Във всички останали случаи, отношението на принадлежност се предава с предлога of. Съществителното с предлог of се поставя след определяемото съществително
 • the centre of the city.


IV. Притежателни съществителни имена (Possessive Nouns)
Притежателните съществителни имена показват собствеността или притежанието на нещо от някого. Не бива да се бъркат с множествените съществителни в английски език. Притежателните съществителни обикновено включват апостроф и +s (-'s).
 • John's car,
 • Mark's brother,
 • the doctor's,
 • the dentist's,
 • the grocer's,
 • St. Saviour's,
 • Smith's,
 • Sunday's newspaper,
 • the water's edge,
 • St. Saviour's,   
 • St Jude's,   
 • St. Paul's,
 • baker's,   
 • newsagent's,   
 • chemist's,
 • kitten’s toy,
 • women’s dresses.

Превръщане в притежателно съществително.
Ако множествено съществително трябва да се превърне в притежателно, то в случая не се добавя ('s), а просто в края му се добавя само апостроф. Примери:
Companies’ workers,
Countries’ armies,
Horses’ stalls.

Сложни и съставни съществителни имена могат да се превърнат в притежателни, като в края им се поставя ('s).
 • My mother-in-law’s,
 • The United States Post Office’s.

Общо притежателно съществително.
Ако две лица, места или неща си разделят притежанието на нещо, те могат да се изпишат като общо притежателно съществително, като в края на второто се добави ('s).
 • Jack and Jill’s car,
 • Abbot and Costello’s comedy.


Няма коментари:

Публикуване на коментар