Падеж на съществителните имена в английски език (English cases)

I. Два падежа има съхранени в английския език.
Падежът на съществителните имена в английски език е форма на съществителното, която изразява неговата връзка с другите думи в изречението. В английски език има два падежа - общ, който няма специални окончания и притежателен, който е с окончание -'s. В английски език са се съхранили само два падежа на съществителните (English cases):
- общ (the Common Case);
- притежателен (the Possessive Case).
Съществителното в общ падеж няма специално окончание.
Функцията на съществително в този случай се определя от неговото място в изречението.
After exams (обстоятелство за време) students (подлог) of the history faculty (определение) left for an archaeological expedition.


II. Изразяване на падежните отношения в английски език.
В английски език отношенията на съществителните имена към другите думи в изречението се предават като съществителното е в общ падеж и се съчетава със съответния предлог.

Отношенията, отговарящи на въпросите кой?, какво?, се изразяват с помоща на предлога of:
Music is the universal language of mankind.

Отношенията, отговарящи на въпросите на кого?, на какво? - се изразяват с помоща на предлога to:
The name of Ivan Ivanov, a young man from Bulgaria, was given to a teacher.

Отношенията, отговарящи на въпросите на кого? на какво? - се изразяват в английски език с помоща на предлозите by или with. При това, съществителното с предлог by обозначава действащо лице, действаща сила, а съществителното с предлог with обозначава инструмент или оръдие на действие.
I have got many books written by J. London.
You write with a pen or pencil.
I'll help you with great pleasure.

Падежни отношения в английския език могат да се изразяват и с други предлози:
On the way downstairs the nurse told me the story of my two friends.
Democracy is government of the people, by the people, for the people.
Няма коментари:

Публикуване на коментар