Местоимения в английски език. (English Pronouns)

I. Какво е местоимение?
Части на речта, обозначаващи лице, предмет или техен признак, но които не ги назовават, се наричат местоимения и на английски език се обозначават като pronouns  ['prounauns], съкратено - pron.

Използване на местоимения.
Местоименията (English Pronouns) се използват в изречението обикновено като съществително или прилагателно. Местоимения, които се използват като
подлог,
именна част на съставно сказуемо или
допълнение
се наричат местоимения-съществителни. А тези, които се използват като определения, са местимения-прилагателни, тъй като изпълняват синтактически функции на прилагателното.

Групи местоимения.
Местоименията се делят на редица групи, като всяка от тях има свои собствени граматически особености. Те биват:
-    лични
-    притежателни
-    възвратно-усилителни
-    взаимни
-    указателни
-    въпросителни
-    относителни
-    съединителни
-    отрицателни
-    неопределени
-    обобщаващи
-    количествени


II. Класификация на местоименията (Classification of pronouns)
По-пълна представа за местоименията в английски език (English Pronouns) може да Ви даде тяхната класификация.

1. Лични местоимения (Personal Pronouns)

Подложни (subjective personal pronoun)
 • I — аз
 • you — ти
 • he — той
 • she — тя
 • it — то
 • we — ние
 • you — вие
 • they — те

Обектни (objective personal pronoun)
 • me — мен, на мен
 • you — теб, на теб
 • him — него, на него
 • her — нея, на нея
 • it — него, на него
 • us — нас, на нас
 • you — вас, на вас
 • them — тях, на тях

2. Притежателни местоимения (Possessive pronouns)

Основна форма
 • my — мой
 • your — твой
 • his — негов
 • her — неин
 • its — негов
 • our — наш
 • your — ваш
 • their — техен

Абсолютна форма
 • mine — мой
 • yours — твой
 • his — негов
 • hers — неин
 • its — негов
 • ours — наш
 • yours — ваш
 • theirs — техен

3. Възвратно - усилителни местоимения (Reflexive - intensive pronouns)
 • myself — себе си, аз самият
 • yourself — тебе си, ти самият
 • himself — него си, той самият
 • herself — нея си, тя самата
 • itself — него си, то самото
 • ourselves — самите ние
 • yourselves — самите вие
 • themselves — самите те

4. Взаимни местоимения (Reciprocal pronouns)
 • each other — един друг
 • one another — един на друг

5. Указателни местоимения (Demonstrative pronoun)
 • this — този, тази, това
 • these — тези
 • that — онзи, онази, онова
 • those — онези
 • such — такъв, такъв вид, подобен
 • (the) same — същия, същите
 • it — това, туй

6. Въпросителни местоимения (Interrogative pronoun)
 • who — кой, коя, кое
 • whom — на кого, на коя, на кое, кому
 • what — какъв, каква, какво
 • which — кои
 • whose — чий, чия, чие, чии

7. Относителни (съединителни) местоимения (Relative pronoun)
 • who — когото, която, което
 • whom — на когото, комуто
 • what — какъвто, каквато, каквото
 • which — които
 • whose — чиито, чиято, чието, чиито
 • that — който, която, което, които

8. Отрицателни местоимения (Negative pronouns)
 • no — никакъв, никаква, никакво, никакви
 • none — никой, нищо, нито
 • neither — нито тоз, нито другия
 • no–one — нито един, нито една, нито едно, на никого
 • nobody — никой, на никого
 • no how — никак, по никакъв начин, няма как
 • no end of — безкрайно много
 • nowhere — никъде
 • nothing — нищо, нула, дреболия

9. Неопределени местоимения (Indefinite pronoun)
 • some / any — някакъв, някаква, някакво, някакви, кой да е, коя да е, кое да е, кои да са, какъвто и да е, каквато и да е, каквото и да е, каквито и да са
 • somebody / someone — някой
 • somewhat — малко
 • somehow — някакси
 • somewhere — някъде
 • something — нещо
 • anybody / anyone — който и да е, всеки, някой
 • anyhow — във всеки случай, както и да е, така или иначе
 • anything — нещо, каквото и да е, всичко
 • anything but — всичко освен
 • anyway — във всеки случай
 • anywhere — навсякъде, където и да е
 • anywise — някак, как да е
 • anyone — който и да е, всеки
 • every one — всеки
 • no one — никой
 • one another — един друг, едни други
 • oneness — еднаквост, единство
 • one — един от всички, който и да е, всеки

10. Обобщаващи местоимения
 • all — всеки, всяка, всяко, всичко, всички
 • both — и двамата, и двете (от две възможности — и двете, заедно)
 • either — един от двамата, и единия и другия (от две възможности - всеки от двамата, и двамата)
 • neither —  нито един от двамата, нито единия, нито другия, никой от двамата
 • each — всеки, всяка, всяко
 • every — всички
 • everybody / everyone — всеки
 • everything — всичко
 • everyway — във всяко отношение
 • other — друг, друга, друго, други
 • otherwise — иначе, в противен случай

11. Количествени местоимения
 • many — много
 • most — повечето
 • a good many — доста много
 • a great many — твърде много
 • much — много, голямо количество, до голяма степен
 • few — малко, малцина
 • a good few — доста, значително количество
 • fewness — малочисленост
 • a few / a little — няколко, не много
 • little — малък, малко, малка
 • several — няколко, различни


Това е основната информация за английските местоимения (English Pronouns), но ако се сещате за още нещо, може да го споделите с нас по-долу в коментарите.

1 коментар:

 1. Много хубава,точна и систематизирана статия!Помогна ми много да си изясня нещата .Благодаря ви !

  ОтговорИзтриване