Общ въпрос в английски език (General questions или A common question in English)

В английски език се използват следните видове въпроси:
Общи (General questions)
Специални
Алтернативни
Разделителни
Въпроси към подлога.

Защо се задава общ въпрос в английски език?
Общ въпрос в английски език (A common question in English) се задава с цел да се получи потвърждение или отрицание на изказана във въпроса мисъл. На общия въпрос обикновено се дава кратък отговор, който е "да" или "не", като произнасянето е с повишаваща се интонация в края на изречението.

Построяване на общ въпрос.
За да се построи общ въпрос, спомагателния или модалния глагол, който е в състава на изречението, се поставя в началото му, преди подлога. Когато в състава на сказуемото влизат два или три спомагателни глагола, то само първия от тях се поставя пред подлога.

По този начин, сказуемото се разделя на две части, като разделителя е подлога. А ако в състава на сказуемото изобщо няма спомагателни глаголи, както е в случаите на Present и Past Indefinite, то във въпроса се появява спомагателния глагол "do/does" в Present или "did" в Past Tense.

Общ въпрос.
Общ въпрос (General questions) в английски език се нарича въпрос, който се поставя към цялото изречение. Той уточнява определена информация и обикновено изисква отговор с «Да» или «Не». При това в английски език не е достатъчно да се отговори просто с «Да» или «Не», а в отговора трябва да прозвучи и спомагателния въпрос, така както е бил във въпроса и личното местоимение, съответстващо по форма на подлога.

Ред на думите при задаване на въпрос.
Порядъкът на думите също е строго фиксиран. В общия въпрос на първо място се поставя спомагателния глагол (или глаголът «to be» в нужната форма), след него следва подлога, сказуемото (под формата на инфинитив, без частицата «to») и допълнението.

Например:
Is he a boy? Yes, he is.
Do you no that man? No, I don't.
Was she at home yesterday? Yes, she was.
Are you from Bulgaria? Yes, I am.
Did you meet Ivan? No, I didn't.

Ред на думите в общ въпрос:
1. Спомагателен глагол (или глаголите «to be», «to have»);
2. Подлог;
3. Сказуемо (смислов глагол);
4. Пряко допълнение;
5. Косвено допълнение
6. Обстоятелство за място и време.

Интонация.
Общият въпрос (General questions) се произнася с повишаваща се интонация, а отговора се произнася с нисходящ тон. Общият въпрос най често започва с: Is? Are? Do? Did? Have? Has? Was? Were? Can? Could? и т.н.


Това са някои от основните правила за ползване конструкцията на общ въпрос в английски език.

Няма коментари:

Публикуване на коментар