Видове английски изречения

В английски език има четири вида изречения:
- разказвателно
- въпросително
- повелително (заповедно)
- възклицателно

Утвърдително изречение.
В утвърдителното разказно изречение думите се подреждат в следния ред:
подлог
сказуемо
допълнение
обстоятелствено пояснение.
It is a car.

Отрицателно изречение.
За да се превърне едно разказно изречение, образувано с глагола-свръзка is в отрицателна форма е нужно след is да се поставие отрицателната частица not:
It is a car. — It is not a car.

В разговорната реч често съчетанието is not се превръща в isn't.

Повелително изречение.
Повелителното (заповедното) изречение представлява
подбуждение към действие,
разпореждане,
заповед,
молба,
съвет.
Повелително (заповедно) изречение за второ лице се образува от инфинитива на глагола без частицата to:
Take the bag.
Look at this book, please.
Stand up, please.

Въпросително изречение.
Въпросително изречение се образува по два начина:
- с въпросително местоимение на първо място или
- с глагол на първо място
Who are you?
Are you Ivan?


Това са основните видове английски изречения. Разбира се, различни форми и модификации са възможни - може да ги споделяте в коментарите по-долу.


Няма коментари:

Публикуване на коментар