Показват се публикациите с етикет MORPHOLOGY. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет MORPHOLOGY. Показване на всички публикации

Как да учим английска граматика и трябва ли?

Начини за изучаване на английска граматика.
Английската граматика може да се учи по два начина - на практика или в теория и всичко зависи от поставените цели пред обучението. Когато става дума за учене на английски език по какъвто и да е начин - на курсове, на уроци, самостоятелно, обикновено това учене се свързва именно с изучаването на английската граматика. Обикновено граматиката на английския език не се счита за нещо много сложно. Напротив, има известни твърдения, че този език е забележителен с това, че може да знаете малко, но кажете много. Независимо от това, английската граматика предизвиква много полемики, разговори, проблеми.

Число (Number) на съществителните в английски език

В английски език съществителните имат две числа:
- единствено число (singular),
- множествено число (plural).
В този случай се използват изчисляемите съществителни. Неизчисляемите нямат форма за множествено число.

Глаголът "to be" в английски език. (The Verb "to be")

I. Превод на глагола "to be"
Преводът на този глагол от английски език е "съм, да бъда, намирам се". За разлика от някои други английски глаголи, глаголът "to be" (The Verb "to be") се спряга (изменя се по число и лица):

Глаголът “to have“ в английски език — The Verb “to have” (to have got)

I. Като самостоятелен глагол “to have” има следните форми:

В сегашно време (Simple Present) —have и has.
I have
You have
Hе (She, It) has
We have
You have
They have

Глаголи в английски език (English Verbs)

I. Лексикално значение на глаголите в английски език.
По своето лексикално значение глаголите в английски език могат да се определят като думи, които обозначават различни процеси (в широкия смисъл на думата). Те отговарят на въпроса «какво правя». Например:

Съюзи в английски език (English conjunctions)

I. СЪЮЗИ В АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Съюзите в английски език (English conjunctions) — произнася се [kən'dʒʌη(k)∫(ə)ns] или съкратено «cj» са служебни думи, служещи за свързване на думи и фрази в простите изречения и прости изречения в сложното изречение.

Одушевлени съществителни (Animate Nouns) в английски език.

Одушевлени съществителни имена (Animate Nouns).
В английски език редица одушевлени съществителни могат да се отнасят както към мъжки, така и към женски род:

Функции на съществителното име

Функции на съществителните имена в английски език.
В изреченията на английски език съществителните имена могат да изпълняват следните функции:

Изразът "to be going to" в английски език

Образуване на "to be going to".
В английски език изразът "to be going to" се образува от глагола "to go" във формата Present Continuous - am/is/are going, като тук се използва със значението на
“каня се”,
“смятам да” ,
"възнамерявам да"
+ инфинитива на смисловия глагол с частицата "to".

Падежи в английски език (English cases)

В английски език са се съхранили само два падежа на съществителните:
- общ (the Common Case);
- притежателен (the Possessive Case).

Наречия за място (English Adverbs of place)

I. Какво е наречие?
Наречието (Adverb) съкратено се изписва като “adv” - това е част на речта, указваща за признак на действието или обстоятелства, при които протича действието. Наречието в английски език се отнася към глагола и показва

Предлог "at" в английски език (Preposition "at" in English)

I. Предлогът "at" в английски език
Предлогът "at" в английски език (Preposition "at" in English) се използва да обозначи пребиваване в близост до дадено място или обект със значенията — при, около, до, на, начело на.

Прости съществителни имена (Singular Nouns)

Прости съществителни имена са тези, които се състоят само от един корен, обозначават едно лице, предмет или нещо и не съдържат префикс или суфикс, като например:

Числително име в английски език (The English Numerals)

Числителни имена
Числителните имена в английски език (The English Numerals) са части на речта, обозначаващи количество или ред на предметите при преброяване. Числителните се делят на:

Степени на сравнение между прилагателните в английски език (Degrees of comparison)

Качествените прилагателни в английски език имат три степени на сравнение (Degrees of comparison):
- положителна
- сравнителна и
- превъзходна.

Множествено число на съществителните в английски език (Plural nouns in English)

Образуване на множествено число (Plural of Nouns).
В единствено и в множествено число се използват само изчисляемите съществителни. Не изчисляемите  са ползват само в единствено число. Нарицателните изчисляеми съществителни имена в английски език имат форми за единствено и множествено число. Множествено число на съществителните имена в английски език се образува чрез добавяне на окончанието -s. Произношението на това окончание зависи от звука, на който завършва съществителното в единствено число.

Числителни редни имена (Ordinal Numerals)

Образуване на числителни редни имена.
Чрез добавяне на -th
Числителните редни в английски език (English Ordinal Numerals) се образуват чрез добавяне на -th към съответното количествено числително:

Количествени числителни имена (Cardinal Numerals)

Числителните имена в английски език от 1 до 12:
 1 - one [wan]
 2 - two [tu:]
 3 - three [()ri]
 4 - four [fo:]
 5 - five [faiv]
 6 - six [siks]

Притежателни съществителни имена (Possessive Nouns)

Собственост или притежание на нещо
Притежателни съществителни имена - показват собствеността или притежанието на нещо от някого. Не бива да се бъркат с множествените съществителни в английски език. Притежателните съществителни обикновено включват апостроф и +s (-'s).

Множествени съществителни имена (Plural Nouns)

Множествени съществителни в английски език.
Множествени съществителни имена - означават повече бройки от едно нещо. Образуват се като се добави буквата «-s» или «-es» в края на думата.