Число (Number) на съществителните в английски език

В английски език съществителните имат две числа:
- единствено число (singular),
- множествено число (plural).
В този случай се използват изчисляемите съществителни. Неизчисляемите нямат форма за множествено число.


Множествено число на съществителните в английски език.
Съществителните в английски образуват множествено число чрез добавянето на окончанието -s към формата за единствено число, което се произнася като [s] след глухите съгласни и като [z] след звучните съгласни и гласните.
ship кораб -ships [s]
gun оръдие -guns [z]
boy момче - boys [z]

Множественото число на съществителните, завършващи в единствено число на шиптящ или свистящ звук, изразяван чрез буквите s, ss, x, sh, ch, се образува чрез добавяне към формата за единствено число окончанието -es, което се произнася като [iz]:
class - клас - classes ['kla:siz]
box - кутия - boxes ['boksiz]

Множественото число на съществителни завършващи на -о
Множественото число на съществителните в английски език, завършващи в единствено число на -о, се образува чрез добавяне на окончанието -es, което се чете като [z]:
torpedo - торпедо - torpedoes

Множествено число на съществителни завършващи  на -у
Множествено число на съществителните завършващи в единствено число на -у с предшестваща съгласна, се образува като се добави окончанието -es, при което -y се променя в i:
army - армия - armies
navy - флот - navies

Ако пред -у има гласна, то множествено число се образува по общото правило: образуется по общему правилу:
day - ден - days

Множествено число на съществителни завършващи на -f, -ef
Множествено число на съществителните в английския завършващи на -f, -ef, се образува чрез добавяне на окончанието -s или -es, като при това -f се променя в -v:
wolf вълк - wolves
knife нож - knives
Но:
chief началник - chiefs

Съществителни, заимствани от гръцки и латински езици
Съществителните в английски език, които са заимствани от гръцки и латински езици, съхраняват формата си за множествено число, която имат в тези езици:
basis ['beisis] - базис - bases ['beisi:z]
radius [reidias] - радиус - radii ['reidiai]
nucleus ['nju:klies] - атомно ядро - nuclei ['nju:khai]
curriculum [кэ'п-kjulem] - курс на обучение, учебен план - curricula [кэ'rikjule]
Латински думи:
antenna антена- antennae антени,
formula формула - formulae формули,
datum величина - data величини (данни)
Гръцки думи:
crisis криза – crises кризи,
criterion критерий - criteria критерии,
phenomenon явление - phenomena явления.

Особени случаи на образуване на множествено число
В английски език има особени случаи на образуване на множествено число на съществителните имена. Към тях спадат:
man [maen] мъж - mеn [mеn]
woman ['wumen] жена - women ['wimin]
child дете - children
foot [fu:t] крак (ходило) - feet [fi:t]
tooth [tu:0] зъб - teeth
ox [oks] вол - oxen ['oksen]
goose [gu:s] гъска - geese [gi:s]
mouse [maus] мишка -mice [mais]
Множествено число за сложните съществителни имена
В сложните съществителни имена в английски език, които се пишат слято, формата за множествено число се образува по общото правило, т.е. с помоща на окончанието за множествено число, което приема второто съществително:
schoolboy - ученик - schoolboys

Сложните съществителни с дефис
Сложните съществителни, които се пишат с дефис (чертичка), формата за множествено число обикновено се приема от основната в смислово отношение дума:
commander-in-chief главнокомандващ - commanders-in-chief

Сложните съществителни с думите man, woman
В сложните английски съществителни, чийто първи компонент са думите man, woman, форма за множествено число приемат и двете основи:
man-journalist - журналист - men-journalists
woman-typist - машинописка - women-typists

Единствено число на -s
Окончанието -s не винаги е показател за множествено число на съществителни имена. На -s завършват и някои съществителни имена в единствено число (Singular):
physics - физика
mathematics - математика
economics - икономика
Mathematics is his favourite subject.
Негов любим предмет е математиката.

Съществителни само в множествено число.
Съществителните имена
athletics атлетика,
gymnastics гимнастика
имат само форма за множествено число в английски език:
Athletics is very popular in our country.
Атлетиката е много популярна в нашата старана.

Към съществителните имена в английски език, които имат окончание -s както в единствено, така и в множествено число, се отнасят също и такива съществителни като:
works - завод,
headquarters - щаб и др.
В някои случаи е възможно числото на съществителните в английски и в български езици да не съвпада. Например, може някои съществителни да имат една и също форма и за единствено и за множествено число:
knowledge     знание - знания
progress     успех - успехи
contents     съдържание
clothes     дреха
wages     заплата
ink     мастило
money     пари

Число на двойни предмети
Двойните предмети в английски език се използват само в множествено число:
scissors - ножици
spectacles - очила
trousers - панталони
Съществителното -people
Съществителното -people в значение на хора, се употребява в множествено число. Когато то означава народ, нация - то се използва както в единствено, така и в множествено число:
people - народ
peoples - народи.Няма коментари:

Публикуване на коментар