Структура на английски език (Structure of English)

Структура на английски език (Structure of English).
Известни са различни трактовки на въпроса със структурата на английски език. Една от сравнително завършените е следната:


1.    Лексика (Lexis) -
това е пълният речников запас от думи и фрази на езика, включително и всички форми, които имат лексикално значение или граматически смисъл или т.н. lexicon. Лексиката е част от лингвистиката (linguistics), и като дума произлиза от гръцкото λέξις - lexis - "дума".

2.    Морфология (Morphology) -
това е формата и структурата на думите, техния произход и развитие във времето. Морфологията е част от лингвистиката, насочена към разпознаването, анализа и описанието на структурата от морфеми (morphemes) и други езикови единици, имащи значение в езика, като думи, афикси (суфикси и префикси), части на речта, интонацията, ударенията, приложимият контекст.

3.    Фонология (Phonology) -
това е звуковата система на езика, в т.ч. и фонетиката (phonetics). Фонологията е част от лингвистиката и произлиза от древно гръцкото φωνή, phōnḗ, - "глас, звук" and λόγος lógos - «дума, реч, обект на дискусия». Тя представлява систематичната употреба на звуците, използвана за да предаде значението на говоримия език.

4.    Синтаксис (Syntax) -
тове е начина на подреждането и съчетаването на думите в по-големи структури, като фрази, просто и сложно изречение. Като част от лингвистиката, синтаксисът произлиза от древно гръцкото σύνταξις "съчетаване", от σύν syn, "заедно" и от τάξις táxis, "в ред" и изучава принципите и правилата за съставянето на изречения в езика.

5.    Семантика (Semantics) -
това е значението, промените в значението и принципите, които управляват отношенията между думите и изреченията и тяхното значение в говоримия език (за разлика от компютърната семантика). Част от лингвистиката, която като термин произлиза от сревногръцкото σημαντικός, semantikós - значещ, от σημαίνω, semaino - знача, от σήμα, sema - знак.

6.    Стилистика (Stylistics) -
това е част от лингвистиката, която се занимава с характеристиките и начините за изразяване в говоримия и писмения език от различините индивиди и социални групи, а също и с литературните жанрове. Понятието произхожда от древногръцкото и латинското стилус - със значение на стил.

7.    Психолингвистика (Psycholinguistics) -
или психологията на езика (psychology of language) - това е тълкуването на говора и изразните форми в контекста на тяхното използване, в следствие на различни психологични и неврологични фактори, които позволяват на хората да усвояват, използват, схващат и формират езика.

8.    Графология (Graphology) -
това е писмената система на езика, в т.ч. и калиграфията като изкуство да се изписват по художествен начин различни мисли и послания. Изучава използването на различни графеми, изписвани върху различни физически носители.Разбира се, възможни са и други варианти за изграждане структура на английския език (Structure of English), поради което статията остава отворена за допълнения и препоръки в коментарите, по-долу.Няма коментари:

Публикуване на коментар