Лексика на английски език (English Lexis)

I. Английска лексика (English Lexis)
Лексиката (English Lexis) е един от основните елементи на английски език и е част от лингвистиката (linguistics). Тя се занимава с пълния речников материал на езика - запас от думи и фрази, включително и всички форми, които имат лексикално значение или граматически смисъл или т.н. lexicon. Лексиката е част от лингвистиката (linguistics), и като дума произлиза от гръцкото λέξις - lexis - "дума".

II. Системност на езика.
По пътя на лексиката се създава системността на английския речник - структурните видове думи, семантическата и стилистическата дефиренциация на лексиката. Това са също и пътищата за попълване и развитие на речниковия състав, свободните словосъчетания и фразеологичните единици на езика.

III. Английски думи.
Думата е сложна структурно - семантична единица и има цял ред признаци, по които речника може да бъде разделен на групи и подгрупи свързани помежду си или противопоставени едни на други речникови единици. Някои от тези признаци са:
- структурен,
- стилистически,
- сходство по значение,
- сходство по форма,
- етимология и др.  

Видове думи - в съвременния английски език, по структура могат да се различат следните видове думи:
- прости (red, leg, ask) и сложни (dark-haired, week-ender, horse-driven, air-sick, home-made),
- непроизводни / корени (red, leg, ask) и производни (helpless, disorder, outwit),
- пълноосновни (back, room, take) и абревиатурни (doc, prof, ref , USA, UNESCO).

Съчетания между думи - а също и различни съчетания между тях - прости непроизводни, прости производни, сложни производни, сложни абревиатури и т.н. Добре е да се прави разлика между
сложните думи (съставени от различни морфеми) и 
сложните словосъчетания (съставени от различни думи).

IV. Структурни единици.
Основните структурни единици на английски език са
- думите,
- словосъчетанията и
- морфемите.


Но освен тях, можем да отделим и т.н. неутрални образувания. Те са структурни единици в английската лексика (English Lexis), които нямат ясно подчертана основа или дума и поради което могат да се тълкуват и като сложни думи и като словосъчетания (space vehicle, pain killer, sleeping pills, sewing machine, sound recording).
Няма коментари:

Публикуване на коментар