Просто изречение в английски език (English Simple Sentence)

I. Простите изречения в английски език биват
-    кратки и
-    разширени.

Кратките изречения се състоят само от главни части на изречението: (1) подлог и (2) сказуемо.
The car  (1) stopped (2). — Колата спря.
The sun  (1) is shining  (2). — Слънцето свети.
  
Разширени прости изречения.
В състава на разширените изречения влизат освен главните части на изречението, също и второстепенни части (поне една от тях) като:
- допълнение (3),
- определение (4),
- обстоятелство (5).

Второстепенните части на изречението поясняват главните.
The blue (4) car (1) stopped (2) at the gate (4).
Синият автомобил спря пред вратата.
- определение,
- подлог,
- сказуемо,
- обстоятелство.

Група на подлога.
Подлогът, с принадлежащите към него второстепенни части на речта (ляво и дясно определение към подлога), образуват група на подлога (А) в разширеното изречение.

Група на сказуемото.
Сказуемото, с  принадлежащите към него второстепенни части на речта (допълнение, обстоятелство, определение към допълнението или обстоятелството), образуват група на сказуемото (Б) в разширеното изречение.
The blue car (А) stopped at the gate (Б).
A pretty young woman (А) came up to me (Б). — Хубава, млада жена дойде към мен.


II. Непълни изречения (Incomplete Sentences).
Понякога отделни главни части на простото изречение се изпускат и изречението придобива вид на завършено изказване само чрез използването на особена интонация, а смисъла му е ясен от контекста. Например, повелителните изречения не съдържат подлог:
 • Open the window. — Отвори прозореца.
 • Go on reading. — Продължавайте да четете.
 • No smoking! — Не пушете!

Възклицателни прости изречения.
Възклицателните изречения съдържат или съществително, с принадлежащите към него думи, или прилагателно:
 • What fine weather! — Какво прекрасно време.
 • How wonderful! — Колко чудесно!

Едносъставни прости изречения - има също различни едносъставни изречения, където главния член може да бъде изразен чрез
-    съществително
-    инфинитив
-    герундий.
 • Midnight. — Полунощ.
 • To see her again! — Да я видя отново.
 • Swimming in that icy water! — Да плуваш в тази ледена вода!

Непълни изречения - непълните изречения са характерна особеност на разговорната реч. Например:
 • It seems difficult. - Това изглежда трудно. (пълно изречение).
 • Seems difficult.  — Изглежда трудно (без подлог)
 • Are you going home? - В къщи ли си отиваш? (пълно изречение)
 • Going home? — Към къщи? (без подлог и части към сказуемото)
 • It is nice to see you. - Приятно ми е да те видя. (пълно изречение)
 • Nice to see you.  (без подлог и части към сказуемото)
Няма коментари:

Публикуване на коментар