Разказно изречение в английски език (English Narrative sentence)

I. В английски език няма падежни окончания
В английски език практически няма падежни окончания и функцията на думата и нейните отношения с другите думи се определят от нейното място в изречението. Подлога няма никакви отличителни признаци, освен мястото си в изречението - пред сказуемото. А думата след глагола приема функциите на пряко допълнение.


II. Порядък на думите в разказното изречение.
Доколкото мястото на думата се определя от нейната роля в изречението, то при построяване на английското изречение, думите трябва да се разполагат в строго определен ред. За английското разказно изречение обичайно се приема следното разположение на думите в него:
(1)    Подлог — The man  - човекът
(2)   Сказуемо — sent - изпратил
(3)    Допълнение — a telegram - телеграма
(4)    Обстоятелство — yesterday. - вчера
He read the text well. — Той четеше текста добре.
Students face problems. — Студентите се изправиха (срещу) проблемите.

Подлог
В последното изречение е нужна малко логика. То се състои от три думи, които не са свързани с предлози. Затова първата дума трябва да е подлог, втората - сказуемо, а третата - допълнение. Значи «students» е подлога в множествено число (студенти).

Сказуемо
След подлога трябва да е сказуемото, следователно «face» е глагол, а съществително със значение «лица». И в това си качество думата «face» означава сблъсквам се, изправям се пред (лице в лице).

Допълнение
След сказуемото следва допълнението «problems». Следователно, превода на това изречение става "Студентите се изправиха (срещу) проблемите."

Обстоятелства за време и място
Обстоятелствата за време и място могат да стоят и пред подлога, в нулево положение. Например:
(0) — Обстоятелство — Yesterday - вчера
(1) — Подлог — she - тя
(2) — Сказуемо — read - чела
(3) — Допълнение — the text - текста
(4) — Обстоятелство — well. - добре.
Поради това трябва да се различава термина «първо място» в изречението (мястото преди сказуемото) и термина «начало» на изречението (начина на отброяване на думите).

Определение.
Определението може да стои пред всяка част на изречението. То няма постоянно място и за него няма обща, задължителна схема в изречението.
(а) — Определение — The old - старият
(1) — Подлог  — man - човек
(2) — Сказуемо — sent - изпрати
(а) — Определение — a long - дълга
(3) — Допълнение — telegram - телеграма
(4) — Обстоятелство — yesterday - вчера.
При необходимост, всяка част на изречението, освен сказуемото (2), може да има по  две определения.
Ляво определение (а) - разполага се отляво на думата, която определя;
Дясно определение (а) и определителен израз - разполагат се отдясно на думата, към която се отнасят.


III. Прав словоред (Right word order)
Такъв ред на думите в изречението се нарича «прав словоред» (Right word order).
Подлог — (1) на първо място
Сказуемо — (2) на второ място
Допълнение — (3) на трето място
Обстоятелство — (4) на четвърто място или пред подлога (0)
Определение — (а) на всяко място (при всяка част на изречението, изразена чрез съществително).

Понижаваща интонация.
Простото разказно изречение се произнася с понижаваща се интонация в края.Това са някои от основните правила за разказното изречение в английски език (English Narrative sentence). Но меродавна е не теорията, а практиката на езика.


Няма коментари:

Публикуване на коментар