Обратен словоред (Reverse word order) в английското разказно изречение

I. Обратен словоред или инверсия.
Обратен словоред в английски език или инверсия е такъв ред на думите, при който сказуемото или част от него стои пред подлога. Пълна инверсия се наблюдава рядко, например във въпросителните изречения със сказуемо изразено с глагола "to be" (am/is/are).


II. Частична инверсия.
Частична инверсия се среща по-често, когато само част от сказуемото, спомагателния или модалния глагол, застава пред подлога. Обратен словоред се използва основно във въпросителните изречения, а също и в някои други случаи. Например:

1. Във всички въпросителни изречения,
без специалния въпрос към подлога на изречението:
Are you coming tomorrow? — Утре идваш ли?

2. В изреченията с конструкция «there is/are»:
There is a new book on the table. — На масата има нова книга.

3. В изреченията, започващи с наречието «here»,
когато подлога е съществително, но ако подлога е лично местоимение, то в този случай словореда е прав.
 • Here is your pen! — Ето ти химикалката!
 • Here comes my brother. — ето, идва брат ми.
 • но: Here he comes! — Ето, той идва.

4. В изреченията, започващи с: so, either или neither.
Такава постройка на изречението показва, че подлога на второто изречение може да изпълнява същото като подлога на първото изречение.
 • So do I.  Също и аз. Аз също.
 • Neither do I.  Нито пък аз. Аз също няма.
 • I can read French. — Аз мога да чета френски.
 • So can I. — Също и аз. И аз мога.
 • She didn’t see him yesterday. — Тя не го е виждала вчера.
 • Neither did I. — Нито пък аз. Аз също не съм.

5. В изречения, започващи със следните наречия или съюзи:
 • never — никога,
 • hardly — едва, трудно,
 • seldom — рядко, инцидентно,
 • neither … nor — нито пък … и др.:
Never did he come in time. — Той никога не е идвал навреме.

6. В думи, въвеждащи пряка реч, ако те са след пряката реч:
"I am glad to see you," said the old man. — «Радвам се да Ви видя.» каза
Няма коментари:

Публикуване на коментар