Английския синтаксис (English Syntax)

I. Синтаксисът е дял от граматиката на езика.
Синтаксисът (Syntax  ['sintæks], от латински syntaxis или направо от гръцки σύνταξις - съставяне, ред, строеж) е единия от двата основни дяла на граматиката. Другият е морфологията. Има две основни направления в английския синтаксис:

A. Учение за словосъчетаването (Linking words) - законите за съединавяне на думите) 

B. Учение за изречението (Sentence - правилно построяване на изказването)
Синтаксисът в английски език (English Syntax ) обяснява по какъв начин се съставя (конструира) английската реч от думи, словосъчетания от тях, изречения, които от своя страна могат да бъдат прости, сложни, съчетани или изречения с пряка и коствена реч и т.н.


II. Части на изречението.
Изречението (Sentence) е съчетание от думи, изразяващи завършена и разбираема мисъл. Частите на изречението се наричат думи. Те влизат в състава на изречението и отговарят на някакъв въпрос. Частите на изречението (The Parts of the Sentence) се делят на
- главни (подлог, сказуемо) и
- второстепенни (допълнение, определение, обстоятелство).

В изречението се различават:
- Субект (подлог) - за когото се казва нещо,
- Предикат (сказуемо) - съдържание на изказването,
- Обект (допълнение) - върху когото се насочва дейността на субекта,
- Определение - което приписва на обекта или субекта особено свойство,
- Наречие - с помощта му предиката се определя по-точно,

А. Прости и сложни изречения.
По своя състав изреченията се делят на прости (Clause) и сложни (Complex sentence). 

Сложните изречения биват
- сложносъченителни (съставени от равноправни прости изречения, свързани със съюз) и
- сложноподчинителни (едното от изреченията е подчинено на другото и е свързано с подчинителен съюз или дума).
 
Според целта на изказването изреченията биват:
- Разказни изречения,
- Въпросителни изречения,
- Подбудителни (Заповедни) изречения,
- Възклицателни изречения. 
От изброените по-горе, първите три вида изречения могат да бъдат утвърдителни и отрицателни. 


III. Главни и второстепенни части на изречението.
Можем да различим главни и второстепенни части на изречението (parts of the sentence).

A. Главни части на изречението
(Major parts of the sentence / Principal parts of the sentence) са:
- Подлог (Subject)
- Сказуемо (Predicate / Verb)
- Завършители (Completers).

B. Второстепенни части на изречението
(Minor parts of the sentence)
- Пряко допълнение (Direct object),
- Косвено допълнение (Indirect object),
- Определение (Attribute),
- Обстоятелствено пояснение (Adverbial Modifiers).

C. Други думи и словосъчетания
В състава на изречението могат да влизат думи и словосъчетания, които не са нито главни, нито второстепенни части на изречението и синтактически не са свързани с други части на изречението. Такива са обръщенията и уводните думи или словосъчетания.
1. Обръщения (addresses): "Do you skate, of course, Ivan," said Mr. Petrov. -- “Вие, разбира се, се пързаляте на кънки, Иван.» каза господин Петров.
2. Уводни думи и словосъчетания (Introductory words and phrases). Такива могат да бъдат:
- Пояснения за начина или същността на изказването. Към тази група се отнасят думи и изрази като:
 • to tell the truth — да си кажа истината;
 • to begin with — преди всичко;
 • in a word — с една дума;
 • in other words — с други думи;
 • but of course — но разбира се;
 • so to say, so to speak — така да се каже;
 • by the way — между другото; 
 • talking of... говорейки за ...;
 • after all — в края на краищата;
 • at any rate — във всеки случай;
 • humiliated
 • moreover
 • inside
 • calling in sick for work
 • in a cold sweat
 • drunk and angry и т.н.:

Често встъпителните фрази започват с наречия като: after, although, as, because, before, if, since, though, until, when, etc.

According to the law of gravitation any two objects are attracted to each other, in  other words, everybody must have an attraction for every other body.  -- Според закона за гравитацията, всеки две тела се привличат едно към друго, или с други думи казано, всяко тяло трябва да привлича всяко друго тяло.

- Изразяване на субективно отношение на говорещия към изказваната мисъл
(предположение, съмнение, вероятност, увереност и др.). Тук влизат модалните думи, които не винаги се отделят със запетая.
Perhaps we had better go to your place of residence  -- Може би, за нас е по-добре да отиваме у Вас.
When a rocket moves away from the Earth, the Earth's gravitational force will, naturally, become less and less. -- Когато ракетата се отделя от земята, силата на земното гравитационно притегляне, разбира се, ще става все по-малка и по-малка.


Синтаксисът на английски език разглежда думите като части на свързаната английска реч и се занимава с тяхното функциониране и със строежа на речта.
Няма коментари:

Публикуване на коментар