Части на речта в английски език (Parts of speech)

Части на речта в английски език (English parts of speech).
Думите в английски език се делят на различни части на речта, които се отличават едни от други по значението, формата и функциите, които те изпълняват в изречението. Английски език се състои от следните части на речта:
1. глаголи (verbs)
 2. съществителни (nouns)
 3. членове (articles)
 4. прилагателни (adjectives)
 5. местоимения (pronouns)
 6. числителни (numerals)
 7. наречия (adverbs)
 8. предлози (prepositions)
 9. съюзи (conjunctions)
10. възклицания (interjections)


   
Разглеждането и изучаването на изброените части на речта започва с глаголите, защото те са най-важната част на речта в английски език. Те съставят ядрото на изречението и от практическа гледна точка представляват най-трудната част от изучаването на този език.Няма коментари:

Публикуване на коментар