Правила за пренасяне на думи на нов ред в английски език (Rules of hyphenation in English)

Правила за пренасяне на думи в английски език
(Basic rules of hyphenation in English)
Основните правила за пренасяне на думи в английски език обикновено създават проблеми на българите, изучаващи езика, най-вече поради това, че те нямат аналог в живата реч, а са продиктувани главно от нуждите за правилно разположение на текста при печатане. По възможност, е желателно думите да не се пренасят на нов ред. А там където това е абсолютно необходимо, трябва да се спазват някои основни правила:

1. Удвоени съгласни или две съгласни идващи една след друга при пренасяне на нов ред се разделят:
rol-ler,
prog-ress,
equip-ping,
rub-ber.

При думи завършващи на –ing, може да се прави пренос ако съгласната преди –ing е удвоена, като например:
bid-ding,
control-ling
или пък в следните случаи на две съгласни:
han-dling,
dwin-dling,
tin-kling

2. Съгласна между две гласни обикновено се пренася с втората сричка:
be-fore,
cate-gory;

3. Префиксите и суфиксите
(каквито са ex-, self-, cross - или all-) обикновено се отделят от корена на думите:
un-known,
cold-ness,
pre-fix,
re-location,
care-less,
world-wide.

4. Сложните съставни думи, при пренос, се разделят само на своите съставни елементи:
rain-bow,
some-thing,
court-martial, не не и court-mar-tial

Но ако сложните думи са съставени от цяла дума, тогава пренос се прави, като думата се разделя на своите съставни елемeнти:
hot-house,
sail-boat.

5. Не се използва пренасяне за наречия завършващи на –ly.

6.    Пренос се прави когато имаме няколко думи, свързани в едно понятие,
като например:
father-in-law,
x-ray

7. Когато по-сложни числа, съставени от две или повече цифри, се изписват с думи, те могат да бъдат пренасяни на нов ред.

8. Не се пренасят думи с префиксите
 - pre, re, post, out, bi, counter, de, non, un, in, dis, co, anti, hyper,  semi, mis, mega, micro, inter, under, and over.

9. Понякога пренасяне на срички може да се използва и за постигане на по-голяма яснота,
като например да се различат re-sign от resign, например.

10. Ако не се внимава, при преноса може да се промени значението на някои думи -
Pro'ject (verb / глагол) и
proj'ect (noun / съществително).

11. При неотложна необходимост,
пренасяне може да се прави по срички (syllables), но това не винаги е приемливо и трябва да се внимава.

12. Не се използва пренос, когато в резултат на това остава самостоятелна буква:
a-gain,
i-tem,
e-nough,
e-ven.

13. Неприемливи са следните опити за пренос на нов ред:
ev-ery,
on-ly,
eigh-teen,
peo-ple.

Това са някои от основните правила за пренасяне на думи в английски език (Basic rules of hyphenation in English).
Няма коментари:

Публикуване на коментар