Запетая в простото английско изречение (Commas in a simple sentence)

Използване на запетая.
Поставянето на запетя (comma) в английското изречение (English sentence) е от правилата за пунктуация (Punctuation rules), които имат определени различия от тези в български език.


В простото английско изречение запетая се поставя в следните случаи:
1. При изброяване,
за да се разделят еднородни части на изречението. Запетя може да се постави (за разлика от български език), но не непремено, и пред последнната от три или повече еднородни части, даже и в случай че пред нея стои съюза «and»:
I spent that evening watching TV, drinking beer, and talking about the meaning of life.
Аз прекарах тази вечер гледайки телевизия, пиейки бира и разсъждавайки за смисъла на живота.
My $1 million estate is to be split among my husband, daughter, son, and nephew.   Моето състояние от 1 милион долара ще се раздели между моите съпруг, дъщеря, син и племенник.
She bought eggs, butter, cheese(,) and coffee. — Та купи яйца, масло, сирене и кафе.
Ако последната част от изброяването е по-дълга от предходната, то обикновено запетая се поставя винаги:
2. За отделяне на уводни думи,
словосъчетания, въвеждащи изречения и в случаите, когато е необходимо да се избегне двусмислие в разбирането:
His brother, I have forgotten to mention, was a doctor. — Неговия брат, забравих да спомена, е бил лекар.
Naturally, that is not the whole story. — Естествено, че това не е цялата история.
To put it mildly, she has been impolite. — Меко казано, тя беше неучтива.
His mother, I have forgotten to mention, was a teacher. — Неговата майка, забравих да отбележа, е била учителка.
In all probability, the steamer will arrive at the end of the week. — По всяка вероятност, параходът ще пристигне в края на седмицата.
Fortunately, the fire was discovered before it did much damage. — За щастие, огъня беше открит, преди да причини големи щети.
3. За отделяне на пояснителни думи,
намиращи се след определяемото съществително:
Smirnenski,  the great Bulgarian poet, was born in 1898. — Смирненски, голям български поет, се е родел през 1898 година.
4.  За отделянето на самостоятелен причастен израз:
The manager being absent, the question was postponed. — Тъй като управителя отсъстваше, въпросът беше отложен.
5. След въвеждащи думи пред пряка реч:
He said, "I’ll come soon." — Той каза: «Скоро ще се върна.»
6. За отделяне на обръщение:
Ivan, where is my pen? — Иван, къде ми е химикалката?
Porter, take this trunk, please. — Портиер, вземете този куфар, моля.
След обръщения, в началото на писма, се поставя запетая, а не възклицателен знак.
Dear Friend, We have just received your letter… — Драги приятелю, Ние току-що получихме твоето писмо.
В Америка, в служебните писма, след обръщението обикновено се поставя двуеточие:
Dear Sir: In answer to your letter... — Уважаеми господине, В отговор на Вашето писмо…
В края на писмото, пред подписа, след заключителната фраза, също се поставя запетая:
Yours faithfully, Ivan Ivanov — Искрено твой, Иван Иванов
7. При датите, за отделяне на годината:
The contract was concluded on the 10th September, 1886. — Договорът бил сключен на 10 септември 1886 година.
8. За разделяне части на адреса
(име, улица, град, район, държава):

Ivan Ivanov,
20 High Street,
London, E. C.,
England.


Това са основните правила за използване на препинателния знак запетая в просто английско изречение (Comma in a simple sentence).

Няма коментари:

Публикуване на коментар