Апостроф в английски език (English Apostrophe)

Апострофа е различен от кавичките.
Апострофа (’  или  ', идва от гръцки - apóstrophos) е пунктуационен знак (Punctuation mark), а понякога се явява и като знак по произнасянето (Diacritic mark). Апострофа, като знак, е различен от кавичките или от знака «прим», използван в математиката, макар че може да прилича на тях. В английски език той обслужва две основни цели:

1) Пропускането (липсата) на една или повече букви в думата.

а) в съкращения от две или няколко думи:

- g’by (good by), 
- i’s (it is),
- so’s (so as),
- can't (can not),
- don’t (do not),
- I’m (I am),
- wouldn’t (would not),
- doesn't (does not).
- You're right.
- He's a great teacher.

б) в съкращения от една дума:
- ’em (them),
- s’pose (suppose),
- t’day (today),
- ’cause (because),
- doin’ (doing) и т.п.
в) може да се среща и в други съкращения:

- вместо първите две цифри на годината - the winter of ’95 (1995) — зимата на ’95 година, но не и the ’90’s (правилното е - the '90s или the mid-'90s).

2) За образуване на притежателен падеж
(Possessitive Case) на съществителните и местоимения. Образува се като в единствено число се добавя –’s, а в множествено число и в единствено число, когато думата завършва на –s, се добавя само апостроф (’).
the student’s dictionary — студентския речник,
the students’ dictionaries — студентските речници.
the woman's bag
the cat's whiskers
the child's hat
the boy's ball
the actress's role
two boys' balls
two women's bags
two actresses' roles
two children's hats

Особени случаи на използване.
Използването на апостроф за обозначаване на множествено число е много ограничено и често не се одобрява като правилно. Например, не се използва апостроф при множествено число на име: The Ivanovs have two cats and a dog.

Апостроф в английски език (English Apostrophe) не се използва с притежателни местоимения - his, hers, its, theirs, ours, yours, whose, тъй като те вече обозначават притежание: This notebook is hers, not yours.
Няма коментари:

Публикуване на коментар