Използване на точка в английски език (full stop / period)

Точка като препинателен знак.
Като пунктуационен знак в английски език точката (full stop - в British English) или (period - в American English), наричана понякога и point или dot, обикновено се поставя в края на разказните изречения, за да изрази логична и завършена мисъл. В разговорната реч се изразява с дълга пауза. Счита се, че точката е най-лесния за заучаване пунктуационен знак. Образно казано, използваме точката като нож, с който да «отрежем» изречението на необходимата му дължина.


Произход на знака точка.
Символът точка (full stop / period) произхожда от древна Гърция, от времето на Аристофан, който въвежда система от пунктуационни знаци, в която височината, на която се поставя точката, води до различни нейни значения.
Високо поставената точка била наречена "periodos" и обозначавала завършена мисъл или изречение.
Средно поставената точка била наричана "kolon" и обозначавала част от завършена мисъл.
Ниско поставена точка се наричала "komma" и обозначавала част от част от завършена мисъл.
Примери за използване на точката в английски изречения.
The dog sat outside the door. — Кучето седеше отвън до вратата.
I was born in Bulgaria and now live in Rumania. — Аз съм роден в България, но сега живея в Румъния.
The class is over. — Урокът приключи.
Sofia is the capital of Bulgaria. — София е столицата на България.
The Dalai Lama is the spiritual leader of the Tibetan people. — Далай Лама е духовния водач на тибетските хора.
Много често точката се използва и при различните съкращения:
i.e. (латинското id est) = that is =  то ест
e.g. (латинското exempli gratia) = for example = например
I will be in between 6 a.m. and 7 p.m.
При това, в съвременния британски английски, използването на съкращения с точка накрая е по-малко разпространено, отколкото в американския английски.

Mister = Mr  (брит.) = Mr. (амер.)  = мистър, господин
Mistress =Mrs  (брит.) = Mrs. (амер.) =мисиз, стопанка (към омъжена жена)
kilogram = kg (брит.) = kg. (амер.)
USA  (брит.) = U.S.U. (амер.)
Особени случаи за използване на точка в английски език.
В някои съкращения като Dr, Mr, Mrs, Ms не се използва точка. В някои случаи, отделна, самостоятелна дума може да изразява зъвършена мисъл и изречение. В тези случаи се използва точка след думата. Това най-често са случаи на поздрав или заповед.
Например:
Goodbye.
Hello.
Stop.


Това са основните правила за използване (или неизползване) на точка (full stop / period), като пунктуационен знак в английски език.

Няма коментари:

Публикуване на коментар