Показват се публикациите с етикет SYNTAX. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет SYNTAX. Показване на всички публикации

Въпросително изречение в английски език

Видове въпросителни изречения.
В английски език въпросителните изречения биват: общи, специални, алтернативни и потвърдителни.

Сказуемни съществителни имена (Predicate Nouns)

Сказуемни съществителни
Сказуемните съществителни се използват в английски език за описание или идентифициране на подлога, т.е. това е алтернативна, заместваща, преименуваща дума за подлога в изречението. Но те не са подлог. Сказуемното съществително следва свързващ глагол, като най-често това е глагола "to be" (was, is, are, will be ...). Например:

Съединителни (свързващи) наречия в английски език (English Conjunctive adverbs)

Съединителни наречия.
Съединителното наречие в английски език е наречие, което свързва две независими фрази или изречения, като целта му е да изясни какво има предвид пишещия. То изразява причина, повод, последствие, последователност, сравнение, противопоставяне и други отношения. За разлика от обичайните наречия, които обикновено се отнасят само до отделна дума или фраза, то съединителните наречия се отразяват на значението на цялата фрази или изречение.

Място на предлога в английското изречение

Предлогът е пред думата, за която се отнася.
Обикновено в английски език предлога стои пред думата, за която се отнася (съществително, местоимение), а ако тя има определение (едно или няколко), то предлога се поставя пред тях. Например:

Сложно изречение в английски език (English compound sentence)

Съставяне на сложно изречение.
Сложното изречение в английски език е съставено от две или повече прости изречения или независими изрази (фрази), обединени със или без свързващ съюз.

Сложно подчинено изречение в английски език (English Complex sentence)

Сложно подчинено изречение.
Сложно подчинено изречение в английски език е това, в което има едно просто, независимо (главно) изречение и поне едно подчинено просто изречение, които са свързани помежду си с подчинителен съюз (като although или because ) или с относително местоимение (като who или which).

Сложно съставно изречение (English Complex-compound sentence)

Сложно съставно изречение
В английския синтаксис, сложно съставно изречение е това изречение, което е съставено най-малко от две или повече свързани и независими прости изречения (independent clauses) и едно или повече подчинени изречения (dependent clauses или subordinate clause).

Английско изречение (English sentence)

Състав на английското изречение.
Главни съставки на английското изречение са подлога и сказуемото, които образуват основата на завършената мисъл и са неразривно свързани помежду си. Подлогът винаги предшества сказуемото. Мястото на допълненията е веднага след сказуемото. Ако сказуемото е изразено с непреходен глагол, т.е. няма допълнение, то след него се поставя обстоятелство за място, а след него и за време.

Използване на изречение в английски език (The English Sentence)

Изречения.
Използването на изречения (sentences) е характерна особеност на всеки език, използват се и в английски език (English language).

Сказуемо в английски език (The English predicate)

Сказуемо (predicate).
Сказуемо (predicate) в английски език е една от двете главни части на изречението, която показва, че се говори за подлога. Сказуемото е част завършена мисъл с изключение на подлога и съдържаща глагол (verb), който от своя страна изисква, разрешава или включва и други елементи на изречението, за да се получи завършена в смислово отношение мисъл. То отговаря на въпроси като:

Просто сказуемо в английски език (English simple predicate)

Форма за въпросителното местоимение Who? — Кой?
Формата за въпросителното местоимение Who? — Кой? - в английски език се използва, когато то е подлог в изречението и се поставя във именителен падеж и това е официалната му употреба.
Who spoke that?
Who phoned you?

Инверсия в английски език (Inversion in English)

Инверсия в английски език или обратния словоред.
Инверсията в английски език или обратния словоред обикновено е свързана с промяна във взаимния ред на подлога и сказуемото. Следователно, инверсията е нарушаване на обичайния ред на думите в изречението. С помощта на инверсия се образуват почти всички видове въпроси. Като правило, инверсията в разказните изречения се използва в писмената реч. Ние знаем, че английски език се отнася към езиците с фиксиран ред на думите (сказуемото винаги е след подлога). Но когато желаем да подчертаем определена дума или израз, или да придадем по-голямо емоционално звучене на изречението, можем да променяме обичайния словоред. Инверсия има и при съставянето на въпрос. Разбира се, както винаги, тук има правила и изключения от тях.

Прав словоред в английското изречение (Right word order in English)

Английският словоред е фиксиран.
В английски език има фиксиран словоред - ред на думите в английското изречение. Всеки член на изречението се намира на точно определено свое място. Английският език принадлежи към група езици, в които няма окончания, но потребността да се изразят категории, като време, род, число и др. остава. Затова решението е намерено във фиксирания ред на думите - прав словоред. От това езика става по-логичен, приличайки на прости математически формули, което донякъде облекчава изучаването му.

Съставно именно сказуемо (Compound Nominal Predicate)

Схемата за образуване на съставно именно сказуемо е следната:

Глагол-свръзка:
to be (am, is, are, was, were …),
а също и някои други глаголи, като

Функции на прилагателните в изречението (Functions of adjectives in a sentence)

Прилагателните имена в английски език могат да изпълняват различни функции в английското изречение. ето някои от основните:

Словоред в английското изречение (Word order in English sentence)

Словореда (Word order).
Вероятно сте забелязали, че размяната на думите в българското изречение не променя смисъла му. Но в английски език това не е така - там словореда (Word order) е строго фиксиран и всяка дума си има свое място, особено що се касае до подлога и сказуемото. Подлогът е това или този, който извършва действието или е това или този, за когото се говори. Сказуемото е това, което подлога върши, т.е. сказуемото е глагол. Правилото в английското изречение (English sentence) е, че подлога е на първо място, а сказуемото - на второ и след тях са всички останали.

Място на английското прилагателно в изречението (English adjective in a sentence)

Английско прилагателно (English adjective).
Английското прилагателно (English adjective) винаги се отнася към съществителното или в по-редки случаи - към местоимение в изречението. По своята роля в изречението то може да бъде:
-   определение - и тогава стои пред съществителното;
- част от съставно именно сказуемо - и тогава стои пред определяемото съществително:

Съставяне на общ въпрос (Formation of a common question)

Просто правило за съставяне на общ въпрос.
Ако формулите за образуване на общ въпрос (Formation of a common question) в ангрийски език са Ви се сторили сложни за запомняне, тук ще се опитаме да го обясним с едно просто правило, което обхваща повечето ситуации, в които трябва да зададете въпрос, чийто отговор е "да" или "не". За пример ще използваме изречението "Приемахте ли си таблетките, както е предписано?".

Структура на отрицателно изречение (Negative Sentence)

Отрицание.
Отрицанието е модификация на едно твърдение, променяща неговия смисъл в противоположен ("Аз искам вода." - "Аз не искам вода."). В английски език има определена структура за образуване на отрицателно изречение, като в случая ще изложим опростената формула.

Косвена реч (Indirect Speech / Reported Speech)

Тъй като пряката реч (Direct Speech) може да представлява различни по вида на изказванията изречения, то превръщането й в косвена реч (Indirect Speech / Reported Speech) ще става в зависимост от конкретното изказване.