Английски въпроси (English Questions)

Видове английски въпроси (English Questions).
В английски език има три вида изречения: разказно или утвърдително (declarative sentences), повелително (imperative sentences) и въпросително (interrogative sentences). Тук ще разглеждаме в по-големи подробности поставянето на въпрос чрез различните видове въпросително изречение. Английските въпроси имат известни разлики от българските, особено в подреждането на думите в изречението. Повечето английски въпроси се образуват с помощта на инверсия - обръщане реда на думите и с употребата на спомагателни въпроси.

Въпросителни изречения.
Във въпросителните изречения от английски език се съдържа някакъв въпрос за получаване на информация, като словореда зависи от вида на въпроса (type of question) и от сказуемото (predicate). Но основния принцип е постановката на въпросителната дума (question word), ако тя присъства и поставянето на спомагателен глагол (auxiliary verb) в началото на изречението. Освен това има и правило за съчетаване на времето - каквото време се използва във въпроса, такова трябва да е то и в отговора. Следователно, ако въпроса е в Present Simple, то и отговора трябва да е в същото.
Do you play tennis? – Yes, play tennis every week.

Образуване на въпрос.
В английския въпрос, глаголът от второ място се премества на първо, подлога отива на второ място, т.е. подлога и първия глагол си разменят местата. Например:
I can swim. - Can I swim?
The black cat is eating. - Is the black cat eating?
Но не всички глаголи могат сами да застанат на първо място, затова в някои от случаите се прибягва до спомагателен глагол. Това касае повечето глаголи в такива времеви форми, като Present Simple и Past Simple.
Самостоятелно образуват въпроси следните глаголи:
be  = am, is, are, was, were ("съм" в Continuous),
have = have, has, had (в Perfect),
shall, will (във Future),
can = can, could (модален глагол),
must, may (модални глаголи).
Всички останали глаголи образуват въпроси с помощта на други глаголи - Do, Does, Did.

Видове английски въпроси.
Както е известно, въпроса е молба за получаване на информация или за извършване на действие. Отчитайки разнообразието на обкръжаващия ни свят, може да се досетим, че съществуват множество видове въпроси. Толкова различни въпроси ги обединява една обща черта, а именно, че в края на всяко въпросително изречение трябва да се постави въпросителна (въпросителен знак). В английски език могат да се посочат поне пет вида въпроси:
- общ,
- специален,
- алтернативен,
- разделителен,
- въпрос към подлога.

Общ въпрос (A common question in English или a General question).
Целта на общия въпрос в английски език е да получим потвърждение или отрицание на изказаната във въпроса мисъл. Очакваният от събеседника отговор е само "Да" или "Не".
Do you no that man? No, I don't.
Is he a boy? Yes, he is.
Was she at home yesterday? Yes, she was.

Специален въпрос (Special Question).
Специален въпрос в английски език се задава когато искаме да получим конкретна информация за някакъв предмет, събитие, явление и т.н. Тези въпроси винаги започват с въпросителна дума
кога? - when?,
къде? - where?,
защо? - why?,
кой? - who? и т.н.
What are you looking for?
Who is she talking to?
Where are you from?

Алтернативен въпрос (Alternative Question)
Алтернативен въпрос в английски език се поставя с цел да се предложи на събеседника избор между два и повече предмета, действия, качества и т.н. Структурно, този вид въпроси се строят на основата на два общи въпроса, свързани със съюза "или", като при това във втората частна изречението обикновено се пропускат повтарящите се елементи, като остават само думите съдържащи алтернативата за избор.
Do you want tea, or do you want coffee?
What do you want, tea or coffee?
Can she sing or dance?

Разделителен въпрос (Tag-question / Disjunctive question)
При съставянето на разделителен въпрос в английски език, човек се опитва да изрази съмнение, учудване, потвърждение на казаното. Поставя се с цел да се получи допэлнително потвърждение на справедливостта на изказана мисъл. Структурно е съставен от две части - разказно изречение и кратък въпрос.
You don't like your neighbours, do you?
She doesn’t go to the church, does she?
My mother prefers meat to fish, doesn’t she?

Въпрос към подлога (Subject Question).
Задаването на въпрос към подлога в английски език е особена категория комуникация, в която не е необходимо да се променя правия словоред на изречението, т.е. то остава такова, каквото е обичайното разказно изречение. По този начин, това е единствения въпрос, при който не са необходими спомагателни глаголи и не се образува инверсия.
What happened at the end?
Who is taliking to you?
Which book is the best?

Това са основните английски въпроси и всеки от тях си има своите особености. Като заучим начина за тяхното построяване или съставяне, ще можем без затруднения на формулираме всякакви въпросителни изречения в английски език, към всякакво изказване.

Въпросът - покана за комуникация.
Всеки въпрос е не само естествена черта на общуването, но и важен подход за получаване на информация, ориентиране и опознаване на света около нас. Правилното задаване на въпроси е много важно за получаването на правилни отговори. Въпроса може да се използва за злободневни случаи, но той също може да е и изкуство и наука. Всеки въпрос изисква отговор, така че зададените въпроси неизбежно пораждат комуникация, но все пак количеството и качеството на въпросите трябва да бъде контролирано, за да се постигнат максимални резултати в комуникацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар