Ползване на двоеточие в английски език (English Colon)

Английското двоеточие.
Двоеточието (colon - :) в английски език е пунктуационен знак, състоящ се от две точки с еднаква големина, разположени една над друга на една и съща вертикална линия. «Двуеточие» е грешно изписване на думата «двоеточие». Като правило, двоеточието информира читателя, че следва някакво изброяване, обяснение или препоръка, във връзка с казаното до момента.

Както много други знаци за пунктуация и двоеточието (English Colon) варира като начин на употреба в различните езици и даже в един конкретен език, според стечението на конкретни исторически обстоятелства по развитието на речта.

Сегментиране на речта
Най-честите случаи на използване на двоеточие са пред цитат или пред дълъг текст на пряка реч (пред кратък текст се поставя запетая), в комбинация с използването на кавички - друг пунктуационен знак:
The Government declared: "This decision will be taken on the 1st of November." — Правителството заяви: «Това решение ще бъде прието на първи ноември.»
Докато пред кратък текст на пряка реч, обикновено се поставя запетая:
She asked me, "Are you cold?" — Тя ме попита: «Студено ли Ви е?»

В края на изречението, ако по-нататък следват някакви пояснения или уточнения на смисъла на основното изречение, или представяне на някакво определение, се използва двоеточие:
She had one final aim before her: to help her friend. — Тя имаше пред себе си една крайна цел: да помогне на своя приятел.

Синтактично описание (изброяване):
Двоеточие (English Colon) се използва при изброяване на еднородни части на изречението, обикновено след обобщаваща дума:
The agreement provides for the delivery of the following raw materials: cotton, wool, jute, and others. — Договорът предвижда доставката на следните видове суровини: памук, вълна, юта и други.
I have three sisters: Anna, Maria, and Svetla. — Аз имам три сестри: Ана, Мария и Светла.

Опозиция, противоположно обяснение:
Ivan could not speak: he was drunk. — Иван не може да говори: той е пиян.
Синтактично заключение:
Here was only one possible explanation: the train had never arrived.

Има и други случаи на използване на двоеточие (English Colon) - разделяне на часове от минути и от секунди, отделяне на глава на книга или на заглавие от основния текст, и някои други.


Няма коментари:

Публикуване на коментар