Използване на тире в английски език (A Dash)

Тире като пунктуационен знак.
Тирето в английски език е пунктуационен знак (punctuation mark), който донякъде прилича на друг подобен знак - чертичка (a hyphen), но тирето е по-дълго и има по-различна употреба. Най-често използваните варианти за тире са:

  Цифрово тире / figure dash,
което обаче не е тиренцето, което се използва за обозначаване на цифров диапазон, нито е знака минус, за обозначаване на които си има отделен вид тиренца или чертички. Характерно за този вид тире е, че е с ширината на цифрите и ако нямате знак за изписването му, би могло да го замените с краткото тире.

Хоризонтална линия / horizontal bar, quotation dash (—) -
използва се като стандартен начин за въвеждане на пряка реч. Като знак за изписване може да се заменя и от дългото тире.
 
Вълничка / swung dash —
използва се за обозначаване на понятието «приблизително», а също и в някои технически кодове.

Кратко тире / en dash, n dash, n-rule (–) —
обикновено е на половината от дължината на дългото тире и се използва обикновено за обозначаване на периоди:
1-3 $, чете се one to three dollars — от един до три долара.
June–August 2010
5:00–7:00 p.m.
For ages 7–9
pp. 43–58
Ivan Ivanov (1963–2010)

Дълго тире / em dash, m dash, m-rule (—):
Това тире най-често се използва в неформалното писмо и не толкова често в официалните публикации. Понякога го поставят вместо двоеточие или вместо точка и запетая. Ето някои типични случаи:
1) Неочаквано, но необходимо обяснение
по средата на изречението може да се отдели от двете страни с тирета или със скоби:
But he — Maria’s brother — was not even able to drive a car. — Но той - братът на Мария - даже не умееше да кара кола.
2) Ако към изречението се дописва добавъчна мисъл, съждение:
He will do that by Friday — at least, he said so. — Той ще направи това в петък - най-малко, той така каза.
3) За обозначаване на незавършена реч
също може да се употреби тире, вместо многоточие, както е обичайно в български език:
If you take my advice ––  Ако се вслушате в съвета ми …


Това са основните правила за пунктуация при използване на различни видове тирета в английски език.


Няма коментари:

Публикуване на коментар