Подлог в английски език (The subject in English)

Какво е подлог?
Подлогът (The subject in English) обозначава предмет или лице или в по-редки случаи - процес, действие и др. Подлогът в английски език отговаря на въпросите
who? — кой? или
what? — какво?

 Подлогът се характеризира с:
-    отсъствие на предлог пред подлога,
-    място в изречението - пред скамуемото (the predicate).
Между подлога и сказуемото може да се намира определение към подлога, което често се изразява чрез съществително с предлог или причастие. Например:
The streets of Sofia are full of people. — Улиците на София са пълни с народ.
Понякога, на същото място, може да се намира и обстоятелство, определящо сказуемото. Например:
He usually comes to us on Sundays. — Той обикновено идва при нас в Неделя.

Подлога може да се изрази чрез:
съществително
местоимение,
инфинитив,
герундий,
числително и др.
1. Съществително (одушевлено или неодушевлено):
The boy came early in February. — Момчето дойде в началото на февруари.
2. Местоимение:
She works at a factory. — Тя работи в завода.
3. Инфинитив:
To eat is pleasant. — Да се храниш е приятно.
4. Герундий:
Smoking is not allowed here. — Пушенето (да се пуши) тук не е разрешено.
5. Числително:
Three are absent. — Трима отсъстват.

Формален подлог и безлични изречения.
До колкото в английски език подлога (The subject in English) е задължителен елемент на изречението, в безличните изречения се използва формалния подлог чрез местоимението it. То няма лексикално значение и не се превежда. Безличните изречения се използват за изразяване на:

1. Природни явления, състояния на времето:
It is/(was) winter. — Зима е.
It  snows. — Вали сняг.
It often rains in autumn. — Често вали през есента.
It was getting dark. — Започна да мръква.
It is cold. — Студено е.
2. Време, разстояния, температура:
It is early morning. — Ранно утро. (Рано сътринта е.)
It is late. — Късно е.It is six o’clock. — 6 часа (Шест часа е).
It is two miles to the lake. — Две мили до езерото (Остават две мили до езерото).
3. Оценка на ситуацията в изречения
със със съставно именно (понякога глаголно) сказуемо, след което следва подлога в изречението, изразено чрез инфинитив, герундий или допълнително изречение.
It was easy to do this. — Беше лесно да се направи.
It was clear that she would not come. — Беше ясно, че тя нямаше да дойде.
4. С някои глаголи в страдателен залог
в изрази, съответстващи на неопределено - лични фрази:
It is said she will come. — Казано е, че тя ще дойде. (Бе казано, че тя ще дойде.)


Още за подлога в английски език (The English subject) четете в следващи публикации в този блог.


Няма коментари:

Публикуване на коментар