Съществителен израз (Noun clause)

I. Съществителен израз.
Като имаме предвид, че израз в английски език е група от думи, които съдържат подлог и сказуемо, които ни казват, че някой или нещо (подлога) е  или е бил, или представлява нещо си (сказуемото), като подлога обикновено е съществително или местоимение, а сказуемото винаги съдържа глагол, а понякога може да включва и наречие, допълнение, обстоятелство, то тогава е лесно да разберем, че съществителния израз изпълнява ролята на съществително в изречението или фразата.

Ето някои характерни примери за съществителен израз:
-    като изречение — Ivan sings.
-    Като част от изречение — Ivan sings and Tony plays the guitar.
-    Ivan is a boy.
-    She loves to eat.
-    What she loves to eat is milk.
-    Ivan and his friends might have milk for breakfast.
-    Pizza is not served at Ivan’s house.


II. Подчинен израз.
В английски език има също и «подчинен израз» - група от думи, съдържащи подлог и сказуемо, които обикновено започват с подчинителни думи (маркери на съществителния израз) като how, why, what, where, when, who, that, because, which, whose, whether или whoever, whenever, whatever и wherever. За разлика от израза, подчиненият израз не може да бъде самостоятелно изречение, а само част от израз или фрагмент (фрагмента започва с главна буква и завършва с многоточие).

Примери за подчинен израз:
 • that his bike is beautiful
 • because his bike had a flat tire
 • which he got for Christmas
 • which is painted red and blue
 • who loves his bike
 • whatever is on his plate

Подчинените изрази биват три вида:
- прилагателен израз (adjective clauses)
- наречиен израз (adverb clauses)
- съществителен израз (noun clauses)

В момента ние разглеждаме последния - съществителен израз.

Има три основни вида съществителни изрази:
1. Такива, които започват с въпросителна дума като: how, what, when, where, which, who, whom, whose, why.
2. Такива, които започват с: however, whatever, whenever, wherever, whichever, whoever, whomever или if и whether.
3. Такива, които започват с that.

Изброените по-горе думи - маркери, не могат да бъдат пропускани в изречението с изключение на what и то само когато не е първа дума в изречението, като например:
 • Ivan’s friends didn’t know that he couldn’t swim.
 • Ivan’s friends didn’t know he couldn’t swim.
 • Още примери:
 • What Ivan did shocked his friends.
 • Where does John live?
 • Maria is not responsible for what Ivan did.
 • Ivan’s friends didn’t know that he couldn’t swim.
 • If Ivan buys a Ferrari
 • That Mr. Ivanov is a good teacher

You really do not want to know what Mrs. Ivanova gives her husband for dinner (what "Mrs. Ivanova gives her husband for dinner" - ето това в случая е noun clause)


Няма коментари:

Публикуване на коментар