Показват се публикациите с етикет LEXIS AND LEXICOLOGY. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет LEXIS AND LEXICOLOGY. Показване на всички публикации

Планети в Слънчевата система (The Planets in the Solar system)

Планетите в Слънчевата система. — The Planets in the Solar system
Mercury — Меркурий
Venus — Венера
the Earth — Земя
Mars — Марс
Jupiter — Юпитер
Uranus —Уран
Neptune — Нептун
Saturn — Сатурн
Pluto  —Плутон

Години - четене и обозначение в английски език (Years - reading and marking in English)

Четене на години в английски език.
При четене обозначението за година, обикновено се назовават две числа, съответстващи на първите две и на последните две цифри от годината. Години в английски език се четат така:

Списък на 23 от най-използваните английски глаголи

По-долу ще ви представим списък на най-използваните английски глаголи, представени в следния ред:

Английски числа (English numbers)

Броене с числата на английски (English numbers).
За да се научите да броите с числата на английски език до един милион, ще Ви е нужно да знаете и използвате 31 думи за английски числа. А що се отнася до всичко останало, то разлики почти не съществуват. Правилата за съставяне на числа са едни и същи, макар да има определени особености, с които да се съобразявате (те могат значително да облекчат процеса на заучаване на английските числителни).

Дроби (Fractions)

Дроби.
Дробите са не цели числа, представляващи някаква част (дял) от цяло число. Например, ако разрежем една пица на 8 равни части, в математиката те се наричат дялове. Всеки дял представлява една осма част от цялото (пицата) и се обозначава така 1/8.

Обикновени (прости) дроби (Simple Fractions)

От какво са съставени простите дроби?
Простите дроби, наричани още и обикновени дроби (Simple Fractions) в английски език са съставени от две цифри, разположени отгоре и отдолу и разделени с черта помежду си, като се наричат:

Английските десетични дроби (The Decimal Fractions или Decimals in English)

Английските десетични дроби (Decimals).
Дроби със знаменател 10, 100, 1000, 10 000 и т. н. е прието да се записват без знаменателя и се наричат десетични дроби - кратни на десет. Например: 
3/10  =   0.3;      
7/100  =   0.07;
2 86/100  =   2.86;
25 34/1000  =   25.034.

Дробни числителни имена - дробите (Fractional numerals)

Дробни числителни имена.
Най-често срещаните и употребявани дробни числителни имена в английски език, както и в другите езици по света, са съставени от два вида дроби:
прости дроби и
десетични дроби.

Поява на английска писменост (The Appearance of a Written English Language)

Англо-саксонска руническа азбука - начало на английска писменост.
Появата на английска писменост се отнася към 5-ти век от н.е., като първоначално тя се основава на англосаксонската руническа азбука, която била пренесена по земите на днешна Англия от първите англосаксонски преселници на острова. До наше време са достигнали само кратки надписи или фрагменти от запис по този начин.

Английска азбука на НАТО (English alphabet NATO)

Английска азбука на НАТО (English alphabet NATO)
Това е английската азбука в употреба в НАТО за произнасяне на думите буква по буква.
Например, думата "FOX" (лисица) ще звучи така:
'F' for Foxtrot,
'O' for Oscar,
'X' for X-Ray.

Изброяване на списък (Enumerating List)

Изброяване (Enumerating).
Начините да се оформи изброяване или да се създаде списък (Enumerating List) са част от методите за словосъчетаване в английски език (linking words). За целта се използват свързващи думи като:

Числа в деловия английски

Съществуват редица препоръки за използване на числа в деловия английски език. Например, непременно използвайте цифрово обозначение при писане на писмо. Ако вече сте написали цифрата с дума, то след това я поставете в скоби и като число.
The bill will not exceed one hundred (100) dollars. – Сметката няма да е повече от сто (100) долара.
The cost of damage is $1,365.42. – Размера на щетите е 1365,42 долара.

Английският израз there + be ("there is", "there are")

Използване на израза "there + be".
Английският израз "there + be" се използва в тези случаи, когато говорещия иска да подчертае факта от наличието или отсъствието на някакъв предмет или явление, а не мястото, в което се намира. С изразът "there is" (за единствено число) или "there are" (за множествено число) започва английското изречение, с което говорещия съобщава за наличието или съществуването (отсъствието) на определено място или в определен отрязък от време на лице (а) или предмет (и), които са още неизвестни на събеседника.

Как се изписват правилно дати на английски език (Punctuating dates in English)?

Датите на американски и британски английски.
Умението да се пишат правилно дати на американски и британски английски (Punctuating dates in English) може да се окаже полезно в повседневния живот, освен че по този начин ще демонстрирате и познания.

Английско семейство (English Family)

Семейство (English Family).
Семейството е една доста обширна територия за различни термини по отношение членовете на семейството, описание на семейното положение, роднините, организирането на сватби, годишнини и т.н. Ако искате добре да ползвате английски език, добре е поне част от тази терминология да Ви е позната, за да разбирате взаимоотношенията в английското семейство (English Family). И така нека ги разгледаме по групи:

Английски букви (English Letters)

Какво е буква (Letter)?
Понятието "буква" означава графичното изписване с отделен символ на отделен самостоятелен звук от речта на един език, която спада в категорията на графемите, заедно с препинателните знаци и други подобни, свързани с писменото слово на езика. Всички букви влизат в състава на азбуката на съответния език. Буквите имат различни начини на изписване - печатни, ръкописни, подвластни на различни стилове и художествени похвати. Количеството на буквите в различните езици и азбуки е различно.

Обозначаване и четене на дати в английски език (Dates in English)

Обозначаване на дати.
За обозначаване и зарисване на дати в английски език се използват определителен член "the", числителни редни, а пред месеца се поставя предлога "of".
25th July, 1975 - The twenty-fifth of July, nineteen seventy-fifth.
17th January, 1998 - The seventeenth of January, nineteen ninety-eight.
21th December, 1525 - the twenty-first of December (or December the twenty-first), fifteen December 21, 1525 twenty-five.

Английски правопис (English Spelling)

Правопис (spelling).
Понятието правопис очевидно означава да се познават правилата за правилно писане на думите в един език, в съответствие с това как се изговарят. За тази цел се използва и научното понятие "орфография", което от гръцки език означава - "орфо" - правилно, "графия" - писане. Или това е еднообразието при писмено предаване на думите и граматичните форми на речта. По конкретно става дума за набор правила. Еднообразното изписване следва да изглади индивидуалните и диалектни особености на произношението, което подпомага и взаимното разбиране при комуникациите между хората.

Словоформа - граматическо значение (Word form - grammatical meaning)

Разлика между граматика и лексика.
Предмет на изучаване на граматиката, както и на лексиката е думата. В какво тогава е разликата между двете? Лексиката изучава лексическата дума - лексемата, а граматиката изучава граматическите думи - формата на думите, "словоформата".