Обикновени (прости) дроби (Simple Fractions)

От какво са съставени простите дроби?
Простите дроби, наричани още и обикновени дроби (Simple Fractions) в английски език са съставени от две цифри, разположени отгоре и отдолу и разделени с черта помежду си, като се наричат:

- числител (над чертата - Numerator) и
- знаменател (под чертата - Denominator).
Числителят се обозначава и чете като бройно числително, а знаменателя - като редно числително.

Ето някои примери за обикновени дроби:
1/2 - a (one) half
1/3 - a (one) third
1/4 - a (one) fourth/quarter
1/5 - a (one) fifth
1/10 - a (one) tenth
1/25 - a (one) twenty-fifth
1/100 - a (one) hundredth
1/1225 - a (one) thousand two hundred and twenty-fifth

Знаменател (Denominator) в множествено число.
Редното числително, т.е. знаменателя, приема окончание за множествено число "-s", ако числителя е по голям от единица (1).
5/6:  five-sixths (five sixths)
8/10: eight-tenths (eight tenths)
2/3 - two thirds
3/4 - three fourths/quarters
4/7 - four sevenths
7/18 - seven eighteenths
9/10 - nine tenths
2 1/2 - two and a half
3 1/4 - three and a quarter/fourth
2/5 ton - two fifths of a ton

Изключения при четенето на обикновени дроби.
а) Изключения от това правило са 1/2 и 1/4,
които се четат съответно "one half" и "one quarter".
1/4 kilometre - quarter of a kilometre
1/2 kilometre - half a kilometre

б) В смесени числа,
дробната част се присъединява към цялата със съюза "and":
5 1/3: five and one-third (five and a third)

в) Съществително, което е свързано с дробта,
се използва в единствено число и с предлога "of":
1/4 mile – one quarter of a mile - една четвърт миля

г) Съществително, свързано със смесена дроб,
се използва в множествено число и без предлога "of":
5 1/7 kilograms – five and one seventh kilograms - пет цяло и една седма.


Това са основните правила за четене на обикновени дроби (прости дроби - Simple fractions) в английски език, които покриват най-често срещаните случаи на приложение в разговорната реч и ежедневната практика. По-специалната категория дроби, които имат за числител числата 10, 100, 1000 и т. н. кратни на 10, ще разгледаме в отделна тема - десетични дроби (Decimals или Decimal Fractions). Още някои особени случаи ще споменаваме в коментарите, по-долу.


Няма коментари:

Публикуване на коментар