Английските десетични дроби (The Decimal Fractions или Decimals in English)

Английските десетични дроби (Decimals).
Дроби със знаменател 10, 100, 1000, 10 000 и т. н. е прието да се записват без знаменателя и се наричат десетични дроби - кратни на десет. Например: 
3/10  =   0.3;      
7/100  =   0.07;
2 86/100  =   2.86;
25 34/1000  =   25.034.


Части и изписване на десетичните дроби.
В началото на числото се изписва цялата част на десетичната дроб (ако дробта е правилна - по-малка от 1, се пише 0), поставя се десетична запетая (в английски език се нарича десетична точка - point или decimal) и след нея се пише числителя (Numerator) на дробната част, който трябва да има толкова цифри, колкото нули има в знаменателя (Denominator).

Десети - с един символ след десетичната запетая (точка - point).
0.5 - (zero) point five — пет десети или нула цяло и пет (десети).
0.2 - (zero) point two - две десети или нула цяло и две (десети).
.2 - point two - нула цяло и две (десети).
3.4 - three point four - три цяло и четири десети или три цяло и четири  (десети).

Стотни - с два символа след десетичната точка.
2.05 — two point zero five - две цяло и пет стотни или две цяло и нула пет.
53.75 - fifty-three point seven five - 53 цяло и 75 стотни.

Хилядни - с три символа след десетичната точка.
3.215 - three point two one five - три цяло двеста и петнадесет хилядни.

Някои особености на английските десетични дроби.
В английските десетични дроби десетичната част се присъединява към цялата с думите point или decimal:
0.6 – Nought (в британския английски) / zero (американския английски) point/decimal six
8.2 – eight point/decimal two.
Ако цялата част е равна на 0, то тя може и да не се чете.
0.75 (.75) – point/decimal seventy five.

И така, да обобщим как се четат английските десетични дроби с няколко показателни примера:
0.8 или .8 - point eight (точка осем) или nought point eight (нула точка осем) или о [ou] point eight (нула точка осем).
0.006 - point nought nought six или nought point two oes [ouz] six или о [ou] point two oes six.
1.02 - one point nought two или one point о [ou] two.
4.25 - four point twenty-five или four point two five.

Съществително, което следва след десетична дроб:
- ако в дробта няма цели числа (правилна дроб),
се поставя в единствено число и пред него се поставя предлога "-of",
0.05 ton - nought point/decimal nought five of a ton.
0.5 centimetre - чете се: nought point/decimal five of a centimetre
- ако в дробта има цели числа (смесено число - неправилна дроб),
се поставя в множествено число и пред него не се поставя предлога "-of".
5.2 centimetres - чете се: five point/decimal two centimetres
14.65 metres - one four (или fourteen) point/decimal six five (или sixty-five) metres.


При изговаряне на английските десетични дроби (The Decimal Fractions in English), между цялото число и думата point/decimal се прави кратка пауза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар