Показват се публикациите с етикет LEXIS AND LEXICOLOGY. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет LEXIS AND LEXICOLOGY. Показване на всички публикации

Лексема (Lexema)

Лексическа дума или лексема.
След като се запознаем с видовете думи в английски език, добре е да въведем и обясним още едно характерно за лексикологията понятие - лексическа дума или лексема. Лексемата е значеща дума, която указва нещата и обозначава понятия за тях. Тя е в състояние да бъде част от изречението и образува изречения.

Префикс или представка (English Prefixes) - най-често използвани префикси в английски език

Какво е префикс (Prefixe)?
По определение "префикс" (Prefixe) или казано на български език - представка, е специална част от думата (вид морфема), която се намира пред корена и променя неговото лексически или граматическо значение. Терминът произхожда от френски език - prefix и от латински език - praefixus със значение на «прикрепен отпред»). Понятието за префикси, освен в лингвистиката (езикознанието), се използва и в информатиката със значение на "начало на ред, а в терминологията на компютърните мрежи TCP/IP — означава маска на подмрежата, чиято дължина е броя на единици, съдържащи се в маската. Ето някои примери от английски език:

Английски мерки и теглилки (English Weights and Measures)

Метрична и традиционна система за измервания.
Единиците за измервания, които традиционно се използват в английски език за Америка и Великобритания са малко по-различни от нашите, макар че и двете страни са приеми метричната система - ISO. Наред с това, обаче, все още широко приложение намира и традиционната система за измервания, основаваща се на лакът, стъпка, пръст и подобни антропологични мерки.

Цифра в английски език (Figure in English)

Понятие за цифра.
Много хора бъркат понятията за цифра и число, а те са едни и същи както в английски език, така и в останалите езици. Ако направим аналогия с азбуката и буквите, то "цифра" е равностойно на понятието за буква, а "число" е равностойно на понятието за дума. И така цифрата е графичен знак, също като буквата, но служи за изписване на числа в аритметиката и математиката. Арабските цифри са десет на брой: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, докато 5788 е число (или цифров код), изписано с цифрите 5, 7, 8, 8.

Главни букви (Capitals - Capital Letters)

Има една поредица от правила в английски език, които определят случаите, в което се пишат главни букви. Такива са: първата дума в изречението, местоимението за първо лице, единствено число, поетичното възклицание "O". Собствените съществителни имена за:

Четене и произнасяне на телефонни номера на английски (Phone Numbers in English)

Когато сме в Англия или разговаряме на английски език, често може да се наложи да продиктуваме телефонен номер, което е доста по-различно отколкото в български език. При нас обикновено произнасяме кода на телефона или на оператора цифра по цифра, а самия телефон - по десетки или стотици.

Орфография или правопис (spelling)

Съществена разлика между използването на двете понятия орфография или правопис (spelling) няма. И двете представляват система от правила за правилно изписване на думите на английски език. Понятието "орфография има гръцки произход "orthographia", в което "orthos" – означава "правилен", а "graphia" се образува от "grapho" – и означава "пиша" или "изписвам".

Четене на числа в английски език (English Numbers)

Може да се каже, че четенето на числа в английски език е доста сходно и аналогично на четенето им в български език.
Seven hundred and ninety three - Седемстотин деветдесет и три.

Съставяне на писмо на английски език (Compilation of a letter in English.)

В английски език има редица установени правила по съставянето и написването на формално или делово писмо. Освен това, трябва да се стараете да пишете колкото е възможно по-кратко и ясно. Писмото не бива да става по-дълго, отколкото е необходимо. Не използвайте в писмото не формална реч и неуместни съкращения.

Диалекти в английски език (Dialects in English)

Прието е да се счита, че английския език има два основни диалекта:

- Британски английски (British English) и
- Американски английски (American English).

Цветовете на английски език (English colors)

Преди всичко трябва да отбележим, че и цветовете на английски, както и в останалите езици, биват основни цветове и техните оттенъци, които могат да съставят английската цветова палитра.

В ежедневието употребяваме не повече от 10-тина цвята и когато възникне необходимост да опишем предмет, може да се окаже, че в личния си речник нямаме достатъчно цветови епитети. Например, Scarlet – Ален

Английски числа - правила за писане (English Numbers - rules for writing)

В английски език има различни начини за писане на числа, като някои от тях включват изписването с цифри, други - с думи. Доста хора трудно се оправят с дълги числа, които иначе е възможно да се запишат и с две думи.