Английският израз there + be ("there is", "there are")

Използване на израза "there + be".
Английският израз "there + be" се използва в тези случаи, когато говорещия иска да подчертае факта от наличието или отсъствието на някакъв предмет или явление, а не мястото, в което се намира. С изразът "there is" (за единствено число) или "there are" (за множествено число) започва английското изречение, с което говорещия съобщава за наличието или съществуването (отсъствието) на определено място или в определен отрязък от време на лице (а) или предмет (и), които са още неизвестни на събеседника.


Структура на изречението с израза "there is/are".
Когато изречението започва с израза "there is / there are", след него идва съществително-подлог (с отнасящите се към него думи), обозначаващи наименованието на този предмет, явление или лице. По-нататък обикновено следва обстоятелство за място или време. Това е типично изречение с обратен словоред на членовете на изречението или с т.н. инверсия. Или структурата на такова изречение придобива следния вид:
There is / There are + подлог + обстоятелство
There is a chair at the table. - До масата има стол.
There were many nice days last month. - Миналия месец имаше много хубави дни.
Look, there is a letter on your desk. - Виж, на бюрото ти има писмо!

Превод на израза There is / There are.
Самият израз There is / There are" се превежда като "има", "съществува", намира се", "налице е", "в наличност е". Ако изречението, съдържащо указания изрез, завършва с обстоятелство за място или време, то превода трябва да започва с тези местоимения.
There are many students in room 205. В аудитория 205 има (се намират) много студенти.
There are several classifications of these phenomena. - Тези явления съществуват в няколко класификации.

Времеви форми на глагола "to be".
Глаголът "to be" в това съчетание може да функционира в различни видово времеви форми.
Indefinite:
Present - There is / There are - има, намира се, съществува;
Past - There was / There were - имало, намирало се, съществувало;
Future - There will be - ще се намира, ще има;
Perfect:
Present - There has been / There have been - имаше, намираха се;
Past - There had been - имало е, намирали са се.
There will have been
Пример:
There have been many apples in the garden this year. - Тази година в градината имаше много ябълки.

Число на изразите There is/There are  There was/There were ...
Често сказуемото - глаголът "to be", се определя и съгласува по граматическо число с първото съществително, стоящо след този израз. Ето, обърнете тук внимание на този пример:
There is a table and two chairs in the room. В стаята има маса и два стола. (единствено число с първото съществително "маса")
There are flowers and a box of chocolates on the table. - На масата са цвета и кутия с шоколад.

Въпросителни изречения и отговори.
Във въпросителни изречения "there" се поставя след съответната форма на глагола "to be". Ако глаголът "to be" е употребен в сложна форма, то на първо място се изнася спомагателния глагол.
Are there many students in room 205? - Има ли много студенти в стая 205?
How many chairs are there in the room? - Колко стола има в стаята?
Is there a telephone in your room? - В твоята стая има ли телефон?
Are there any letters for me? - Има ли някакви писма за мен?
Will there be a meeting at the institute tomorrow? - Утре, в института ще има ли събрание?
Have there been many apples this year? - Тази година имаше ли много ябълки?

Разделителен въпрос:
Is there milk or juice in the jug? - В делвата (каната) мляко или сок има?

Специален въпрос към подлога.
What is there on the table? - Какво има на масата?
What kind of pen is there on the table? - Какъв вид писалка има върху масата?

Кратки отговори на въпросите с израза "There is/There are".
При простата форма на глагола "to be" отговора на въпрос, съдържащ изразите "There is/There are" е кратък "yes" или "no" и самия израз "There is/There are" в утвърдителна или в отрицателна форма. Ето примери:
Is there a book on the table? - Yes, there is. - No, there isn’t. - На масата има ли книга? - Да. - Не.
При сложна форма на глагола "to be", в краткия отговор след "there" се поставя само спомагателния глагол.
Will there be a meeting to-night? - Yes, there will. - No, there won’t. - Тази вечер ще има ли събрание? - Да. - Не.

Отрицателно изречение.
Отрицателната форма на израза "there + be" се образува чрез добавяне на частицата "not" или местоимението "no". Така, отрицателните изречения могат да се построяват по два начина.

а) С помощта на отрицателната частица "not",
която с "to be" винаги образува съкратена форма:
isn’t,
aren’t,
wasn’t, ...
При това, след "not", изчисляемите съществителни в единствено число се използват с неопределителен член, а изчисляемите в множествено число и неизчисляемите - с местоимението "any":
There isn’t a telephone in this room. - В тази стая няма телефон.
There aren’t any books in the desk. - На бюрото няма никакви книги.
There wasn’t any water in the bottle. - В бутилката нямаше никаква вода.
Ако глагола "to be" е употребен в сложна форма, то частицата "not" се поставя след спомагателния глагол, образувайки с него съкратена форма:
hasn’t,
haven’t,
won’t, и т.н.:
There won’t be a meeting to-night. - Тази вечер няма да има събрание.

в) С помощта на местоименето "no",
което се поставя пред съществителните. Съществителното след "no" се използва без член и без местоимението "any". Употребата на "no" е по-разпространена от "not". Частицата "not" се използва, когато е нужно да се усили отрицанието.
There is no ink in my pen. - В писалката ми няма мастило.
There was no car in the garage. - В гаража нямаше (никаква) кола.
There are no chairs in the room. - В стаята няма столове.
There are no clouds in the sky. На небето няма облаци.

Смисъл на думата "there".
В тази конструкция, формалната дума "there" няма смислово значение и не се превежда на български език. Ако по смисъл трябва да се укаже обстоятелство за място "there" - "там", то се поставя допълнително в края на изречението (където му е мястото според горната структура).
There was nobody there. - Там нямаше никой.
There is a chair there. - Там има стол.

Смислова разлика.
Изразът There is / There are придава друго смислово значение на изречението, когато се използва в него. Ето, направете сравнение:
The  book is on the table. - Книгата е върху масата. (Говорещия съобщава на събеседника си къде именно, на кое място се намира даден, известен му предмет - книгата.)
There is a book on the table. - На масата има (са намира) книга. (Тук, говорещия съобщава на събеседника си какво именно, какъв вид предмет се намира точно на посоченото и известно на събеседника място - "на масата")

Членуване.
Пред изчисляеми съществителни в единствено число се поставя неопределителен член (предмет, който още е неизвестен на събеседника).
There is a book on the table. - На масата има (някаква) книга.
В множествено число съществителните (също и неизчисляемите съществителни) се употребяват неопределените местоимения
"some" - "няколко",
"any" - "немного",
или други думи със значение за количество
"many" - "много" (с изчисляеми съществителни),
"a lot" - "много", "пълно",
"much" - "много" (с неизчисляеми съществителни),
"little" - "немного", "малко"
и с количествените числителни
"two",
"three" и т. н.:
Примери:
There are some books on my table. - На моята маса има няколко книги.
There are a lot of apples on the plate. - В чинията има много (доста) ябълки.

Използване на модални глаголи.
Глаголът "to be" след "there" може да се използва и в съчетание с модални глаголи:
can,
must, may,
ought и т.н.:
There must be some butter in the fridge. - В хладилника трябва да има (някакво) масло.

Заменители на глагола "to be".
След "there" може да се използва не само "to be", но и някои други непреходни глаголи, близки до значение с "to be":
to live - живея,
to exist - съществувам,
to stand - стоя,
to lie - лежа,
to come - ставам, случвам се и др.:
Примери:
There lies a big dog there. - Там лежи голямо куче.
There came a knock at the door. - Разнесе се почукване по вратата.
There lived an old doctor in the village. - В селото живееше стар лекар.
There lived a man who had three sons. - Имало едно време човек, който имал трима сина.
There seems to be no difference between them. - Изглежда, че между тях няма разлика.


Това са основните форми и начини на използване на английският израз there + be ("there is", "there are").


Няма коментари:

Публикуване на коментар