Дробни числителни имена - дробите (Fractional numerals)

Дробни числителни имена.
Най-често срещаните и употребявани дробни числителни имена в английски език, както и в другите езици по света, са съставени от два вида дроби:
прости дроби и
десетични дроби.


Простите дроби (Common Fractions) -
числителя се изразява чрез количествено, а знаменателя - редно числително.
1/7- one seventh — една седма.
При четенето на прости дроби, ако числителя не е по-голям от единица, към знаменателя се добавя окончание за множествено число –s:
2/4 - two fourths - две четвърти;
2/3 -two thirds - две трети;
3 1/5 - three and one fifth - три цяло и една пета;
1/2 - one second, a second, one half, a half - една втора, половина;
1/4 -one fourth, a fourth, one quarter, a quarter - една четвърт, четвърт;

Десетични дроби (Decimal Fractions) -
цялото число се отделя с точка, а всяка цифра се чете поотделно. Нулата се чете като цяло число nought [no:t] (а в САЩ - zero ['zierou]).
4.25 four point twenty-five; four point two five — четири цяло и двадесет и пет стотни;
0.43 nought point forty-three; nought point four three — нула цяло четирдесет и три стотни.

Съществително след дробните числителни.
Съществителните, намиращи се след дробта, имат форма за единствено число и пред тях, при четене, се поставя предлога -of.
2/3 metre - two thirds of a metre — две трети от метъра;
0.05 ton - nought point nought five of a ton — нула цяло, нула пет стотни от тона.
Съществителните, следващи след смесено число, имат форма за множествено число и се четат без предлога -of.
35 1/9 tons - thirty-five and one ninth tons — тридесет и девет цяло и една девета от тона;
14.65 metres - one four (или fourteen) point six five (или sixty-five) metres — четиринадесет цяло и шестдесет и пет стотни от метъра.

Четене на телефонни номера.
В обозначенията на телефонните номера в английски език, които до някъде приличат на дробите, всяка цифра се чете поотделно, а нулата се чете в този случай като [оu]. Например,

244-58-06 ['tu:'fo:'fo:'faiv'eit'ou'siks].


Няма коментари:

Публикуване на коментар