Английски букви (English Letters)

Какво е буква (Letter)?
Понятието "буква" означава графичното изписване с отделен символ на отделен самостоятелен звук от речта на един език, която спада в категорията на графемите, заедно с препинателните знаци и други подобни, свързани с писменото слово на езика. Всички букви влизат в състава на азбуката на съответния език. Буквите имат различни начини на изписване - печатни, ръкописни, подвластни на различни стилове и художествени похвати. Количеството на буквите в различните езици и азбуки е различно.

Някои азбуки (Кирилица, Латиница) обслужват много езици, други (гръцката азбука) обслужват само един език, а има азбуки и езици, които вече не са в употреба. Често зад всяка буква стои отделен звук, но в някои езици с малко букви се изписват много звуци, с помощта на буквосъчетания. Има букви ("ь"), които не означават самостоятелен звук, а се използват само в комбинация с други. "Буква" е това което пишем и четем, а "Звук" е това което чуваме и говорим. Това са две различни понятия. Има основно два вида букви:
- гласни,
- съгласни.
Чрез буквите се изписват срички, а сричките съставят думи и изречения.

Английски букви (English Letters).
Всички, използвани към момента, английски букви съставят английската азбука, която фактически е латиницата и се състои от 26 знака. Както стана дума вече, английските букви не изобразяват само един звук, тъй като английските звуци са 48 на брой (от 46 до 49 според различни източници). Английските звуци се обозначават с отделна знакова система, наречена Фонетична азбука и освен английски букви, включват и други специфични знаци, които се използват в квадратни скоби[ ... ] за транскрипция - изписване със знаци на точното произнасяне на английската реч (знаете, че в английски език едно се пише, друго се чете и произнася).

Видове английски букви.
Английските букви са най-общо два вида:
- гласни
A,
E,
I,
O,
U,
Y.
- съгласни
B,
C,
D,
F,
G,
H,
J,
K,
L,
M,
N,
P,
Q,
R,
S,
T,
V,
W,
X,
Y,
Z.

Особени случаи.
С гласната "Y" могат да се обозначават както съгласен, така и гласни звуци. Със съгласната "W" самостоятелно означава съгласен звук, но също се използва в състава на диграфи (буквосъчетание от две букви), обозначаващи гласни звуци. В Британското произношение (Received Pronunciation) същото се отнася и за съгласната буква "R". Най-често срещаните букви в английски език, като цяло, са "E" и "T". Най-честата дума е "the", а най-рядко използваните букви са "Z" и "Q".

Произнасяне на английските букви.
Всяка от 26-те английски букви в състава на Английската азбука, си има свое самостоятелно азбучно произнасяне, което далеч не винаги съответства на българските букви и произнасяне. Така че, трябва да бъде заучено наизуст - задължително. Ето начините за произнасяне на английските букви, записани с помощна на знаците от фонетичната азбука в квадратни скоби:
A a - [ei]
B b - [bi:]
C c - [si:]
D d - [di:]
E e - [i:]
F f - [ef]
G g - [dʒi:]
H h - [eitʃ]
I i - [ai]
J j - [dʒei]
K k - [kei]
L l - [el]
M m - [em]
N n - [ɛn]
O o - [əʊ]
P p - [pi:]
Q q - [kju:]
R r - [ɑ:]
S s - [es]
T t - [ti:]
U u - [ju:]
V v - [vi:]
W w - ['dʌbl ju:]
X x - [eks]
Y y - [wai]
Z z - [zi:, zɛd]


Казаното до тук е достатъчно за да разберем основното за английските букви (English letters), какви видове биват те и как се използват в английски език. Всички останали понятия, които произлизат от тази тема (гласни, съгласни, звуци, диграфи, срички, думи и т.н.) са разгледани в самостоятелни теми на този сайт - вижте архива и съдържанието в дясно.


Няма коментари:

Публикуване на коментар