Списък на 23 от най-използваните английски глаголи

По-долу ще ви представим списък на най-използваните английски глаголи, представени в следния ред:


Основа (Base),
Сегашно просто време (Simple Present),
Минало просто време (Simple Past),
Сегашно причастие (Present Participle),
Минало причастие (Past Participle).

Ето и списъка на глаголите:
be – am, are, is – was, were – being – been
have – have, has – had – having – had
do – do, does – did – doing – done
ask – ask, asks – asked – asking – asked
become – become, becomes – became – becoming – become
begin – begin, begins – began – beginning – begun
come – come, comes – came – coming – come
drink – drinks, drinks – drank – drinking – drunk
eat – eat, eats – ate – eating – eaten
feel – feel, feels – felt – feeling – felt
finish – finish, finishes – finished – finishing – finished
get – get, gets – got – getting – got, gotten
give – give, gives – gave – giving – given
go – go, goes – went – going – gone
know – know, knows – knew – knowing – known
learn – learn, learns – learned – learning – learned
like – like, likes – liked – liking – liked
make – make, makes – made – making – made
put – put, puts – put – putting – put
say – say, says – said – saying – said
see – see, sees – saw – seeing – seen
take – take, takes – took – taking – taken
write – write, writes – wrote – writing – written

Няма коментари:

Публикуване на коментар