Английски числа (English numbers)

Броене с числата на английски (English numbers).
За да се научите да броите с числата на английски език до един милион, ще Ви е нужно да знаете и използвате 31 думи за английски числа. А що се отнася до всичко останало, то разлики почти не съществуват. Правилата за съставяне на числа са едни и същи, макар да има определени особености, с които да се съобразявате (те могат значително да облекчат процеса на заучаване на английските числителни).


Преди всичко, английските числа не се променят по род. Например, в български език пишем и изговаряме "две хиляди" и "два милиона", докато в английски език числото две винаги ще бъде едно и също  "two thousand" и "two million". Освен това няма падежи и не се използват различни падежни окончания. Например, "хиляда" и "пет хиляди". В английски е "1 thousand" и "5 thousand", без промяна в окончанието.

Още облекчаващи разлики - отсъстват различни наименования на стотиците, както е при нас - сто, двеста, триста, четиристотин, петстотин ... При тях е
100 - (one) hundred - сто
200 - two hundred - двеста
300 - three hundred - триста
400 - four hundred - четиристотин
500 - five hundred - петстотин.
Така е по-лесно, нали?

Базови цифри от 0 до 10.
В основата на всички числа са залегнали основните цифри от 1 до 9, към които можем да отнесем 0 и 10, за пълнота на десетичната система за броене. Английските цифри имат сходно звучене с това на някои други западни езици, но за да се научите да броите правилно по английски, ще се наложи да научите наизуст точното изговаряне:
0 - zero - нула
1 - one - едно
2 - two - две
3 - three - три
4 - four - четири
5 - five - пет
6 - six - шест
7 - seven - седем
8 - eight - осем
9 - nine - девет
10 - ten - десет.

Броене от 10 до 20.
Следващите числа са 11 и 12, които са изключение от общото правило за съставянето на втората десятка, поради което и тях ще трябва да заучите.
11 - eleven - единадесет
12 - twelve - дванадесет
След това вече става просто и лесно. Английските числа от 13 до 19 се образуват по един и същ начин и формулата за това е N + "teen". N - е съответното число от 3 до 9, а "teen" - е суфикса, който се добавя към него. Пишат се слято, четат се слято, с ударение на последната сричка.
10 - ten - десет
11 - eleven - единадесет
12 - twelve - дванадесет
13 - thirteen - тринадесет
14 - fourteen - четиринадесет
15 - fifteen - петнадесет
16 - sixteen - шестнадесет
17 - seventeen - седемнадесет
18 - eighteen - осемнадесет
19 - nineteen - деветнадесет
20 - twenty - двадесет.
Тук трябва да обърнете внимание на някои трансформации, които се случват в изговарянето на съответните числа. Например,
Числото 13:  "three" се изменя на "thir".
Числото 15:  във втората сричка (five) съгласната "v" се променя на "f", а буквата "e" изчезва.
Числото 18:  двойната буква "tt", която се появява след добавянето към "eight"  на суфикса "teen", се заменя с едно "t".
Освен това, трябва да знаете, че използвано в случая окончание или суфикс "teen", си е самостоятелна, пълнозначна дума със значение за възрастта на човек от 13 до 19 години.

Броене на десетиците от 10 до 100.
Десетиците се образуват по сходен начин с числата от 10 до 20 и със същите правила за замяна на някои от буквите. Само че, вместо окончанието "teen" се добавя по-краткото "ty".
10 - ten - десет
20 - twenty - двадесет
30 - thirty - тридесет
40 - forty - четирдесет
50 - fifty - петдесет
60 - sixty - шестдесет
70 - seventy - седемдесет
80 - eighty - осемдесет
90 - ninety - деветдесет
100 - hundred - сто.
А сега останалите числа между десетиците - почти същото е като в български език, като е прието (но и задължително) десетките и единиците да се разделят с дефикс - чертичка. Например:
23 - twenty - three - двадесет и три
44 - forty - four - четиридесет и четири
99 - ninety nine - деветдесет и девет.

Броене на стотици от 100 до 1000.
Вече стана дума, че за английските стотици няма отделни наименования и всички те се формират по един и същ начин, като се използва думата "hundred" (сто) със съответната цифра отпред, без изключения.
100 - (one) hundred - сто
200 - two hundred - двеста
300 - three hundred - триста
400 - four hundred - четиристотин
500 - five hundred - петстотин
600 - six hundred - шестстотин
700 - seven hundred - седемстотин
800 - eight hundred - осемстотин
900 - nine hundred - деветстотин
1000 - thousand - хиляда.

Оттук, нататък, като знаете думите "thousand - хиляда", "million - милион", може да се опитате самостоятелно да си съставите хилядите, десетохилядните ... до милионите. А като го направите, можем да кажем, че вече знаете да броите английски числа (English numbers) от 0 до милиони. Всъщност, това е доста лесна тема по английски език, за числата. Това са известните в математиката или аритметиката "цели числа" или "естествени числа". Добре би било да се запознаете и с английските дроби (Fractions) - не целите числа, тъй като много от тях ще Ви се налага да използвате в разговорната реч.


Няма коментари:

Публикуване на коментар