Възвратни местоимения - (Reflexive / intensive pronouns)

Reflexive or intensive pronouns или възвратните местоимения се образуват от някои от личните местоимения с добавката на "-self" в единствено число или "-selves" в множествено число. Като например:
myself,
himself,
themselves,


Възвратните местоимения показват, че действието, за което се говори в изречението, е насочено върху лицето, което говори или изпълнява действието. В български език подобни местоимения се превеждат с частиците "се" или "си".
He dressed himself. - Той се облече.
He bought himself a car. - Той си купи автомобил.
I can take care of myself. - Аз мога да се грижа за себе си.
It speaks for itself. - Това говори само за себе си.
Но обърнете внимание!
Ivan and I don't like it. - а не: Ivan and myself don't like it.
Ivan doesn't like Dany or me. - а не Ivan doesn't like Dany or myself.

Образуване на възвратни местоимения.
I - myself,
You - yourself,
He - himself,
She - herself,
It - itslef,
We - ourselves,
You - yourselves,
They - themselves.

Още примери за използването им.
She washed herself. - Тя се изми.
They talked about themselves. - Те говориха за себе си.
I usually do it myself. - Това, обикновено, го правя сам.


Това е основната информация по въпроса с образуването и използването на възвратни местоимения - (Reflexive / intensive pronouns) в английски език, заедно с показателни примери.

Няма коментари:

Публикуване на коментар