Съгласни звуци в английски език (Consonant sounds in English)

Английски съгласни звуци.
В английски език съгласните звуци (Consonant sounds in English) се произнасят по-силно и енергично. В края на думите те звучат ясно и по-отчетливо.  Съгласните са звуци, които се образуват с прекъсване или изменение потока на въздуха с помощта на езика, устните, зъбите. По своето звучене те се делят на звучни (voiced consonants) и беззвучни (voiceless consonants).

Част от съгласните звуци образуват двойки "звучна - беззвучна".
Звучни съгласни           (Voiced consonants)         [b]        [d]        [ʒ]        [dʒ]      [g]        [v]        [ð]        [z]
Беззвучни съгласни (Voiceless consonants)         [p]        [t]         [ʃ]         [tʃ]        [k]        [f]         [θ]        [s]

Други съгласни не образуват такива двойки, а се наричат сонарни съгласни (sonorant consonants).

Звучни съгласни (voiced consonants):
[b] - boy [bɔɪ],
[d] - did [dɪd] при произнасяне на звука [d] езика е разположен като при произнасянето на българската буква ц,
[ʒ] - vision ['vɪʒən] меко ж,
[dʒ] - jam [dʒæm] слято меко дж,
[g] - game ['ɡeɪm],
[v] - vain [veɪn],
[ð] - the [ðə] , звучен звук, който се произнася между края на езика и горните зъби (прилепете края на езика към зъбите и произнесете звука з),
[z] - zero ['zɪərəu].

Беззвучни съгласни(voiceless consonants):
[p] - pump [pʌmp],
[t] - tongue [tʌŋ] при произношение на звука [t] езика е разположен като при произнасянето на българската буква ц,
[ʃ] - show [ʃəu] меко ш,
[tʃ] - chain [tʃeɪn],
[k] - cut [kʌt],
[f] - fall [fɔ:l],
[θ] - thought [θɔ:t] глух звук, който се произнася между края на езика и горните звуци (прилепете края на езика към зъбите и произнесете звука с),
[s] - sorry ['sɔrɪ].

Сонарни съгласни (sonorant consonants):
Това са съгласни, при образуването на които гласа преобладава над шума. Към този вид съгласни се отнасят апроксимантите, носовите съгласни, едноударните и трептящите. Сонарните съгласни са близки по звучене към звучните съгласни и не образуват беззвучна двойка.
[m] - come [kʌm],
[n] - now [nau],
[l] - leg [leɡ],
[ŋ] - tongue [tʌŋ] singer ['sɪŋər], задно н, произнасяно не с върха на езика, а с неговата задна част,
[h] - here [hɪər] просто издишване,
[ɹ], [r] - red [red] не вибриращо, слабо р,
[w] - wet [wet],
[j] - yes [jes].

Ето още примери и указания за произнасяне на английските съгласни:
1) [p] - pen [pen], pick [pik], please [pli:z], беззвучна
2) [b] - big [big], boy [bɔi], book [buk], звучна
3) [t] - tea [ti:], ten [ten], it [it], беззвучна, езикът се опира не в горните зъби, а в горния венец
4) [d] - do [du:], day [dei}, bad [bæd], звучна, езикът се опира не в горните зъби, а в горния венец
5) [k] - cat [kæt], cup [kʌp], black [blæk], беззвучна
6) [g] - go [gɔu], egg [eg], girl [gə:rl], звучна
7) [f] - family [fæmili]. foot [fu:t], four [fɔ:], беззвучна
8) [v] - every [evri], very [veri],  звучна
9) [ s] - son [sʌn], six [siks], sex [seks], беззвучна
10) [z] - his [hiz], zoo [zu:], звучна
11) [l] - look [luk], live [liv], ball [bɔ:l]
12) [m] - my [mai], move [mu:v], man [mæn]
13) [n] - name [neim], next [nekst]
14) [h] - have [hæv], his [hiz], hold [hɔuld], не е гърлено! Чете се като лека издишка, като в “хляб”, “Христо”
15) [r] - red [red], read [ri:d], reach [ri:t∫]. Без трептене на езика. Екика се обръща нагоре и назад, без да допира небцето
16) [θ] - three [θri:], thick [θik]. Този звук е специфичен. Получава се когато с език между зъбите се стараете да произнесете “Т”
17) [ð] - the [ðə], this [ðiz], then [ðen]. Този звук е специфичен. Получава се когато с език между зъбите се стараете да произнесете “Д”.
18) [∫] - чете се като “ш”, she [∫i:], shake [∫eik]
19) [ʒ] - чете се като “ж”, pleasure [pleʒə], television [televiʒ n], measure [“me ʒə]
20) [t∫] - чете се като “ч”, chair [t∫eə], rich [rit∫]
21) [dʒ] - чете се като “дж”, German [dʒə:rmən], large [la:dʒ]
22) [η] - long [lɔη], English [eηgli∫], типичен носов звук между “н” и “г”, но въздушната струя се изпуска през носа, като се наподобява “н” в “Инка”, “Минка”

Препинателни знаци, използвани в транскрипцията на английски звуци:
['] - апостроф - показва, че следващата сричка се намира под ударение;
[:] - двоеточие след знака означават, че става дума за дълъг звук

Това е основната информация по темата за английските съгласните звуци (Consonant sounds in English)и тяхната транскрипция, според правилата за английска фонетика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар