Полугласни звуци в английски език

В английски език се използват и т.н. полугласни звуци.

Такива са:


[w] - чете се като кратко “у” — way [wei], wind [wind], wade [weid], waif [weif], waist [ weist], wait [weit], wave [weiv], web [web]
[j] - чете с като “й” — yes [jes], you [ju:], yellow [jelɔw], yarn [ja:n], yea [jei], yean [ji:n], yard [ja:d], yell [jel], yet [jet]yoke [jouk], yule [ju:l]
Няма коментари:

Публикуване на коментар